Українська English

Nadiia Kulesha
Candidate of Philological Sciences, Senior Research Fellow,
Head of the department of the Research Institute for Press Studies
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv
(Lviv, Ukraine)


DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-3-3

Periodical publications of the Shevchenko Scientific Society in the reception of the polish press in the late 19th and early 20th centuries

A content analysis of the content of the Polish press of the late 19th and early 20th centuries was carried out. regarding the publication in it of materials about periodicals of the Shevchenko Scientific Society in Lviv. The publications of Polish and Ukrainian authors – Alexander Brückner, Jerzy Dmytrov, Volodymyr Domanytsky, Bohdan Lepky, Jaroslav Leszchynsky, Ostap Lucky, Mychajlo Mochulsky, Aleksander Medynsky, Franciszek Ravita-Gavronsky, Ivan Franko, Stanislaw Zdziarsky – found in the Polish magazines «Kwartalnik Historyczny», «Krytyka», «Lud», «Przegląd Krajowy», «Świat Słowiański» and «Wisła» were researched and characterized. The professional specialization of the press in which these materials were printed, its territorial affiliation, was clarified. A statistical summary of the found publications was made (aspects: publication, authors, territorial component). An attempt was made to identify unknown and pseudonymous authors of the considered publications.

Keywords: Shevchenko Scientific Society in Lviv, periodicals of the Shevchenko Scientific Society in Lviv, Polish press, author, article, review.

Full text


References

 1. V. Hn. [Hnatiuk, V.]. (1899). Polski retsenzii na vydania nashoho Tovarystva [Polish reviews of our Society’s publications]. Rubryka: Khronika i bibliografiia. I. Literaturni visti i uvahy [Heading: Chronicle and bibliography. I. Literary news and attention], Literaturno-Naukovyi Vistnyk, Lviv, v. VIII, (10), 37–38 (in Ukr.).
 2. Brückner, A. (1901). Wydawnictwa Towarzystwa Imienia Szewczenka, Kwartalnik Historyczny, Lwów, (XV), 350–352 (in Pol.).
 3. Dmytrow, Je. (1911). Zapysky naukowoho towaristwa imeny Szewczenka, Lwów 1911, t. 101, t. 102, Świat Slowiański, Kraków, v.II, (84), 421–427 (in Pol.).
 4. ek. [Dmytrow, Jerzy], rz. (1911). Zapysky naukowoho towaristwa imeny Szewczenka, Lwów 1910, t. 98, Świat Slowiański, Kraków, v.II, (80/81), 175–180 (in Pol.).
 5. F.R.G. [Rawita-Gawroński, Fr.] (1900). Materjały ukraińsko-ruśkoi etnologii. Za redakcyjeju Chw. Wowka. t. I. Lwów, Lud, Lwów, v. VI, (1), 402–404) (in Pol.).
 6. F. R. G. [Rawita-Gawroński, Fr.]. (1900). Zapysky naukowoho Towarystwa imeny Szewсzenka. Rocznik IX. r. 1900. t. I, Lud, Lwów, v. VI, (1), 401–402) (in Pol.).
 7. [Franko, I.]. (1892). Towarzystwo imienia Szewczenki, Kurjer Lwowski, Lwów, (78), 2–3 (in Pol.).
 8. Leszczyński, Ja. (1912). Zapyśky Naukowoho Towarystwa imeny Szew­czenka. Tom CIII, R. 1911, Zeszyt III i tom CIV, roku 1911-go, zeszyt IV. Lwów, Świat Slowiański, Kraków, v.I, (89), 394–398 (in Pol.).
 9. Leszczyński, Ja. (1912). Zapysky naukowoho Towarystwa imeny Szew­czenka. R. 1911. tom CV. Tom CVI, Świat Slowiański, Kraków, 1912, v.II, (92/93), 644–649 (in Pol.).
 10. Leszczyński, Ja. (1913). (Записки Наукового Товариства імени Шевченка). Zapysky naukowoho Towarystwa imeny Szewczenka. R. 1912. T. CVII; T. CVIII, Świat Slowiański, Kraków, v. I, (98), 114–118 (in Pol.).
 11. Łepki, B. (1905). Towarzystwo naukowe imienia Szewczenki we Lwowie, Sprawozdanie z działalności, Świat Slowiański, Kraków, v. I, (2), 109–119 (in Pol.)
 12. Łucki, St. (1904). Kulturalny stan współczesnej Rusi Galickiej, Krytyka, Kraków, v. 1, 33–41 (in Pol.).
 13. M. M.-ski [Moczulski, M.]. (1903). Lit. Nauk. Wistnyk… Krytyka, Kra­ków, v. 1, 156 (in Pol.).
 14. Medyński, A. (1902). Materjały do ukraińsko-ruskoi etnologii. Wydanie etnograficznoi komisyi. Tom II. Lwów. 1899, 8-ka. 144 s., Lud, Lwów, v. VIII, (1), 436–438 (in Pol.).
 15. Zdziarski, St. (1899). EtnograficznyZbirnykwydaje Naukowe Towaryst­wo Imeny Szewczenka pod redakcjeju M. Hruszewśkoho. Lwów. 1896, str. VI+76+38+53, Wisła, Warszawa, T. XIII, 186–187 (in Pol.).
 16. Zdziarski, St. (1899).EtnograficznyjZbirnyk. Wyd. etnograficznej komisji naukowego Towarzystwa im. Szewczenki. Lwów, III, 1897, str. 20+236; IV, 1898, str. 8+251, Wisła, Warszawa, v. XIII, 316–317 (in Pol.).
 17. Zdziarski, St. (1900). Etnograficznyj Zbirnyk, wydawany przez Komisyę Etnograficzną Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki. Lwów, 1898. Tom V, str. IV+267, 1899; Tom VI, str. 4 nl.+XII+2 nl.+370. 8-ka, Wisła,Warszawa, v.XIV, (5), 670–673 (in Pol.).
 18. Zdziarski, St.(1901). Etnograficznyj Zbirnyk, wydawany przez Komisję Etnograficzną Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki. Lwów, 1900. Tom VII, 168 s.; tom VIII, str. IX+166; tom IX, str. 4 nl.+834+1 nl., Wisła, Warszawa, v. XV, (4), 514–516 (in Pol.).
 19. W. D-cki [Domanicki, W.]. (1909). «Żereła do istorji Ukrainy-Russy», wydaje komisya archeologiczna Naukowego Tow. im. Szewczenki we Lwowie. T. VIII «Materiały do istorji ukraińskoj kozaczczyny» wydane pod ogólną re­dakcją Michała Hruszewskiego. T. I «Dokumenty po rik 1631» zebrał Jan Krypiakiewicz. Lw. 1908, I–XII. 1–407, Przegląd Krajowy, Kijów, (1). Dział literacko-naukowy, 7(in Pol.).