Українська English

Vasyl Gabor

Candidate of Science (Philology), Senior Research Fellow,
Senior Researcher at the Press Studies Research Institute
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv
(Lviv, Ukraine)


DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-3-5

Mykhailo Kachanyuk as the editor of the newspaper «Rusyn» (1923): attribution of authorship and image factor

In the article, the authorship of thirty-seven publications encompassing cultural, literary, and progressive themes, alongside theater reviews, critiques, six art pieces, and five translations by the lesser-known repressed Ukrainian writer, publicist, literary critic, translator, and editor Mykhailo Kachanyuk (1889–1937) has been analyzed and clarified. These works were published in the pages of the Uzhhorod daily newspaper «Rusinъ» (1923) and its il lustrated supplement «Nedilya Rusyna» (1923) under the pseudonyms M. Sіriy (M. Сѣрый) and M. Tonya, as well as the code names М. С., М. Т., С. М., К., М., С. and without specified authorship.
The attribution of authorship for many publications and original works of M. Kachanyuk, especially those lacking signatures, was established based on his publication «Natsionalna kultura» (Uzhhorod, 1923) and his epistolary legacy. Additional sources involved the memoirs of Czech scholar F. Tichý under the name of «Uzhhorod 1923» (Perechyn, 1992), polemical discussions in the press, and an analysis of the thematic direction and stylistic features of his writing.
M. Kachanyuk’s comprehensive publications significantly influenced the qualitative standard of the «Rusinъ» newspaper and its image, enabling the publication to acquire a universal character and leaving a vivid mark on the Transcarpathian press in the early 1920s.

Keywords: Mykhailo Kachanyuk, editor, Rusyn newspaper, Nedilya Rusyna supplement, attribution of authorship, image factor, publications.

Full text


References

 1. (2010). Arkhiv Rozstrilianoho Vidrodzhennia: materialy arkhivno-slidchykh sprav ukrainskykh pysmennykiv 1920–1930-kh rokiv [Archive of the Executed Renaissance: materials of archival and investigative cases of Ukrainian writers of the 1920s and 1930s] / Uporiadkuv., peredm., prym. ta koment. O. i L. Ushkalovykh, Kyiv: Smoloskyp, 456 s. (in Ukr.).
 2. Brailian, N. (2011). Kachaniuk Mykhailo Adamovych [Kachanyuk Mykhailo Adamovych], Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: materialy do entsyklop. slov., Lviv, (18), 133–134. (in Ukr.).
 3. Brailian, N. (2023). Prykhovani imena: slovnyk psevdonimiv ukrainskykh avtoriv ХІХ–ХХІ st. [Hidden names: a dictionary of pseudonyms of Ukrainian authors of the ХІХ–ХХІ centuries], Lviv, 880 s. [Vydavnychyi oryhinal] (in Ukr.).
 4. Gabor, V. (2021). Shchodenna hazeta «Rusyn» (1923) yak zrazok universalnoho vydannia na Zakarpatti [Daily newspaper “Rusyn” (1923) as an example of a universal publication in Transcarpathia], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (11(29), 3–20. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2021-11(29)-1 (in Ukr.).
 5. Drozdovska, O. (2014). Do problemy stvorennia personifikovanoi istorii ukrainskoi zhurnalistyky [To the problem of creating a personalized history of Ukrainian journalism], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (4(22), 450–460 (in Ukr.).
 6. [Kachaniuk, M.]. (1923). Natsionalna kultura [National Culture], Uzhhorod: Nakladom chtodennoi hazety «Rusyn», 50 s. Knyzhky «Rusyna», no. 16. Pidp.: M. Siryi (in Ukr.).
 7. Komarytsia, M. (2021). Khudozhno-publitsystychna spadshchyna Sofii Parfanovych: slovo – liudyna – doba [Artistic and journalistic heritage of Sofia Parfanovych: word – person – age], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (11(29), 307–333. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2021-11(29)-14 (in Ukr.).
 8. Molnar, M. (1989). Pamiati nevidomoho ukrainskoho pysmennyka, perekladacha ta shevchenkoznavtsia [In memory of the unknown Ukrainian writer, translator and Shevchenko expert], Druzhno vpered, (4), 17–18 (in Ukr.).
 9. Mushynka, M. I. (2012). Kachaniuk Mykhailo Adamovych [Kachanyuk Mykhailo Adamovych], Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy, Kyiv, (12), 504. (in Ukr.).
 10. (1930). Nad chym pratsiuiut chleny «ZU» [What the members of «ZU» are working on], Zakhidnia Ukraina, Kharkiv, (6), 56 (in Ukr.).
 11. Nakonechna, Z. (2021). Lev Chubatyi (1895–1966): nevidomi fakty biohrafii redaktora vydavnychoho kontsernu «Ukrainska Presa» [Lev Chubaty (1895–1966): unknown facts about the biography of the Ukrainian Press publishing concern editor], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (11(29), 333–342. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2021-11(29)-15 (in Ukr.).
 12. Popyk, V. I. (2022). Vyklyky buremnoi doby i novi obrii ukrainskoi biohrafiky [Challenges of turbulent times and new horizons of Ukrainian biography], Ukrainska biohrafistyka = Biographistica Ukrainica: zb. nauk. prats, Kyiv, (23), 13–43 (in Ukr.).
 13. Protsyk-Kulchytska, M. (2014). Ukrainski myttsi u presoznavstvi: problemy biohrafuvannia ta dzherelna baza [Ukrainian artists in press studies: biographical problems and source base], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (4(22), 460–470 (in Ukr.).
 14. Sereda, O. (2021). Redaktsiino-vydavnycha ta zhurnalistska diialnist Stepana Dmokhovskoho (mizhvoiennyi period) [Editorial, publishing and journalistic activities of Stepan Dmohovskyi (interwar period)], Zbirnyk prats Naukovodoslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (11(29), 366–387. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2021-11(29)-17 (in Ukr.).
 15. Snitsarchuk, L. (2020). Zhurnalistska diialnist Oleksandra Kovalevskoho u 1910–1939 rr. [Journalistic activity of Oleksandr Kovalevskyi in 1910–1939], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (10(28), 375–391. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-27 (in Ukr.).
 16. Tikhyi, F. (1992). Uzhhorod 1923 [Uzhhorod 1923] / per. z ches. Larysy Molnar, Perechyn, 48 s. (in Ukr.).
 17. Kulesza, N. (2020). Artur Seelieb (1878–1958) – jako publicysta i popularyzator ukrainskiej kultury [Artur Seelieb (1878–1958) – as a publicist and popularizer of Ukrainian culture], Prace historyczno-archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie & Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, (XXXII), 177–189. DOI: https://doi.org/10.30657/pha.32.2020.10 (in Pol.).