Українська English

Roman Blikharskyi
PhD in Social Communications
Research associate
of the Research Institute for Press Studies
Vasyl Stefanyk National Scientiffic Library of Ukraine in Lviv
(Lviv, Ukraine)


DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-3-1

Works of the Shevchenko Scientific Society in the evaluation of European Scientific Journals: the communication aspect

The article examines reviews dedicated to the works of the Shevchenko Scientific Society published in scientific journals in Vienna, Berlin, Budapest, Prague, Warsaw, Lviv, and others. The collected empirical material is analyzed in terms of the issues surrounding the history of communication among scholars within the broader European intellectual space from the late 19th to the early 20th century.

To address the research question, the article formulates the concept of scientific communication, characterizes general features of the development of scientific communication in Europe as a whole, and outlines the peculiarities of historical socio-political circumstances against which the formation of Ukrainian scientific culture took place. The historical circumstances of the initiation of scientific activities by the Shevchenko Scientific Society are depicted, including the reasons and prerequisites for the Society’s foundation, its functioning at the initial stages, and the names and orientations of the main publications and journals under the auspices of the Society.

A brief description of the journals containing reviews were included: «Kievskaia Staryna», «Etnograficheskoe Obozrenie», «Lud», «Kwartalnik historyczny», «Wisła», «Biblioteka Warszawska», «Národopisný Sborník Českoslovanský», «Századok», «Zeitschrift des Vereins für Volkskunde», «Archiv für slavische Philologie», «Zeitschrift für österreichische Volkskunde» etc have been given. A number of facts from the biographies of some authors have been revealed, among them prominent European historians, ethnologists, philologists, literary experts, linguists, and lawyers. The trends in the assessment were analyzed, the features of rhetoric were revealed, the attitude of the authors of the researched publications to the publications of the National Academy of Sciences was revealed, and their thematic spectrum has been determined.

Keywords: Shevchenko Scientific Society, scientific commu­nication, scientific journals, review.

Full text


References

 1. Barvinskyi, O. (1892). Pro zasnuvannie i doteperishnii rozvytok Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi [About the foundation and current development of the Society named after Shevchenko in Lviv], Zapysky tovarystva imeny Shevchenka, Lviv, (1), 209–212 (in Ukr.).
 2. Vovchak, A. (1999). «Hutsulshchyna» Volodymyra Shukhevycha v otsintsi Ivana Franka [«Hutsulshchyna» by Volodymyr Shukhevich in evaluation of Ivan Franko], Visnyk Lvivskoho Universytetu. Seriia filolohichna, (27), 133–146 (in Ukr.).
 3. Hnatiuk, V. (1984). Naukove Tovarystvo imeny Shevchenka u Lvovi. (Istorychnyi narys pershoho 50-richchia – 1873–1923) [Shevchenko Scientific Society in Lviv. (Historical sketch of the first 50th anniversary – 1873–1923)], Munich-Paris, 175 (in Ukr.).
 4. Hrushevskyi, M. (1900). Doteperishnii rozvii Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka, Khronika Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka [The current development of the Shevchenko Scientific Society], (1), 3–19 (in Ukr.).
 5. Humanenko, O. O. (2017). Do pytannia pro vytoky naukovoho retsenzuvannia [To the question of the origins of scientific review.], Teoriia i praktyka suchasnoi nauky. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Chernivtsi, 24–25 lystopada 2017 roku), Kherson, (2), 106–108 (in Ukr.).
 6. Humanenko, O. (2023). Typolohiia naukovykh retsenzii [Typology of scientific reviews], Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Boston, May 26, 2023, 237–238 (in Ukr.).
 7. Doroshenko, V. (1951). Ohnyshche ukrainskoi nauky Naukove tovarystvo imeny T. Shevchenka. Z nahody 75-richchia yoho zasnuvannia [The hearth of Ukrainian science Scientific society named after T. Shevchenko. On the occasion of the 75th anniversary of its foundation], New York–Philadelphia, 116 (in Ukr.).
 8. Zaitseva, Z. I. (2017). Naukove tovarystvo im. T. Shevchenka v akademichnomu informatsiinomu prostori (1894–1914 rr.) [Scientific Society named after T. Shevchenko in the academic information space (1894–1914)], Mediaforum: analityka, prohnozy, informatsiinyi menedzhment, (5), 147–157 (in Ukr.).
 9.  Zaitseva, Z. (2004). Periodychni fakhovi ta seriini vydannia NTSh periodu 1892–1914 rr. yak instrument instytutsionalizatsii ukrainskoi natsionalnoi nauky [Periodic specialist and serial publications of the National Academy of Sciences of the period 1892–1914 as a tool for the institutionalization of Ukrainian national science], Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini: Zb. nauk. pr., (14), 323–338 (in Ukr.).
 10. Zelinska, N. V. (2004). Naukova retsenziia u zhanrovii palitri ukrainskoi publitsystyky XIX – pochatku XX st.: problematyka, struktura, osoblyvosti vykladu [Scientific review in the genre palette of Ukrainian journalism of the 19th and early 20th centuries: issues, structure, presentation features], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho tsentru periodyky, Lviv, (12), 133–149 (in Ukr.).
 11. Zelinska, N. V. (1992). Rysy polemiky v ukrainskii naukovii publitsystytsi (na materialakh retsenzii u «Zapyskakh NTSh») [Features of polemics in Ukrainian scientific journalism (based on review materials in «Notes of the National Academy of Sciences»)], Zhurnalistyka: presa, telebachennia, radio, Kyiv, 165–174 (in Ukr.).
 12. Zelinska, N. V. (2011). «Tradytsiina» periodyka u systemi suchasnoi naukovoi komunikatsii: tendentsii ta perspektyvy [«Traditional» periodicals in the system of modern scientific communication: trends and prospects], Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori, Kyiv, (5), 20–27 (in Ukr.).
 13. Zelinska, N. (2013). Ukrainska naukova periodyka: pohliad z perspektyvy i na perspektyvu [Ukrainian scientific periodicals: a view from the perspective and on the perspective], Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist: dop. ta povidoml. odynadtsiatoi Vseukr. nauk.-teoret. konf., Lviv, 29–30 lystop. 2013 r., Lviv, 56–64 (in Ukr.).
 14. Komarytsia, M. (1996–1997). Diialnist NTSh u vysvitlenni zhurnalu «Dzvony» (1931–1939) [Activities of NTSH in the coverage of the magazine «Dzvony»], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho tsentru periodyky, Lviv, (3–4), 336–345 (in Ukr.).
 15. Konta, R., Khovaiba, N. (2020). Doslidzhennia vydavnychoi diialnosti Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka u Lvovi: etnolohichnyi aspect [Study of the publishing activity of the Shevchenko Scientific Society in Lviv: ethnological aspect], Etnichna istoriia narodiv Yevropy: Zb. nauk. pr., Kyiv, (62), 37–46 (in Ukr.).
 16. Melnyk, Ya. (2008). Pogadanki u videnskii kaviarni i stattia Ivana Franka «“Archiv für slawische Philologie” i nova zmina v yoho redaktsii» [Pogadanki in a Viennese coffee shop and Ivan Franko’s article «Archiv für slawische Philologie» and a new change in its editorship»], Ukrainske literaturoznavstvo, (70), 117–129 (in Ukr.).
 17. Paliienko, M. (2006). «Kyevskaia staryna» u hromadskomu ta naukovomu zhytti Ukrainy (kinets XIX – pochatok XX st.) [«Kyivskaya starina» in public and scientific life of Ukraine (end of the 19th – beginning of the 20th century)], Kyiv, 384 (in Ukr.).
 18. Savenko, V. (2011). Zasnuvannia Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi u 1873 r.: yoho struktura i zavdannia [Foundation of the Society named after Shevchenko in Lviv in 1873: its structure and tasks], Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia, Ternopil, (2), 26–30 (in Ukr.).
 19. Savenko, V. (2012). Periodychni ta seriini vydannia NTSh: 1894–1939 rr. [Periodicals and serials of the National Academy of Sciences: 1894–1939], Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Istoriia, Ternopil, (2), 48–53 (in Ukr.).
 20. Savenko, T. (2014). Mizhnarodna naukova diialnist chleniv NTSh u mizhvoiennyi period [International scientific activity of members of the National Academy of Sciences in the interwar period], Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Istoriia, Ternopil, (1(3), 48–53 (in Ukr.).
 21. Snitsarchuk, L. V. (2009). Ukrainska presa Halychyny (1919–1939 rr.) i zhurnalistykoznavchyi dyskurs: monohrafiia [Ukrainian Press of Galicia (1919–1939) and journalistic discourse: monograph], Lviv, 416 (in Ukr.).
 22. Studynskyi, K. (1929). Naukove Tovarystvo im. Shevchenka u Lvovi (1873–1928 rr.) [Scientific Society named after Shevchenko in Lviv (1873–1928)], Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka, Lviv, (CL), ІX–XVІІІ (in Ukr.).
 23. Feloniuk, A. (2015). Biblioteka warsawska. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka: entsyklopediia. Kyiv, Lviv, 2015, URL: https://encyclopedia.com.ua/entry-271 (in Ukr.).
 24. Ferkov, O. V. (2012). Uhorske istorychne tovarystvo ta zhurnal «Századok» u druhii polovyni XXIXX st. [The Hungarian Historical Society and the magazine «Századok» in the second half of the 19th century.], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Istoriia», (28), 172–176 (in Ukr.).
 25. Shemaieva, H. V. (2017). Etapy rozvytku naukovykh komunikatsii [Stages of development of scientific communications], Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury. Seriia: Sotsialni komunikatsii, (50), 24–35 (in Ukr.).