Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-3

Natalia Rybchynska, Scientific Researcher of the Scientific Bibliography Department, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv

Bibliographic Guides of the 1930s in the Repertoire of Western Ukrainian and Ukrainian Emigration Books: Genre-Thematic Range, Methodologic Specialities

Abstract:

In the 1930s, the scientific and bibliographical activity was localized in the western Ukrainian lands and in the emigration centers. As far as a thorough and comprehensive study of the bibliographic product, as a separate segment of the Ukrainian book publishing process during this period, has not been carried out, the disclosure of the methodological approaches and methods for making bibliographic indexes, in view of their thematic and genre characteristics, is relevant and important.

The research being done, has shown that the bibliographic segment of the repertoire of the western Ukrainian and the whole Ukrainian emigration books of the 1930s was formed by the auxiliary advisory, book publishing guides of different genres. The most significant were the auxiliary indexes, which were divided into universal, sectoral, thematic, and personal ones. The members of the Bibliographic (since 1934 – the Bibliologic) Comission of the Shevchenko Scientific Society (NTSh) in Lviv Volodymyr Doroshenko, Yevhen Yulij Penenskyj, Petro Zlenko, Ivan Shendryk played a decisive role in their preparation. These editions are perfect in their level of the methodology, as far as their compilers were real experts.

The reference bibliographic indexes and lists, represented primarily by the editions of «Prosvita», corresponded the cultural and educational objectives of this Institution. The book catalogs advertised the production of numerous publishers and bookstores, among which the bookstore of NTSh was the most active. The content indexes of periodicals, especially «Novi Shlachy» by Ivan Krushelnytskyj and «Nova Zoria» by Olexandr Moch, should be mentioned. The results of the research can be used for studies in the history of the bibliography of the interwar period, the study of the scientific inheritance of bibliographers and scientific societies, publishers and bookstores.

Keywords: bibliographic guide, publishing-bookselling catalogue, methodology of composing, Bibliologic Comission of Shewchenko Scientific Society, «Proswita», Bookstore of Shewchenko Scientific Society.

Full text


References:

 1. Aristov, F. (1930). Anatolii Fedorovych Kralytskii: khronolohycheskii pe­rechen napechatannykh sochynenii A. F. Kralytskaho 1850–1893 hh. Uzh­horod: Typohrafiia «Shkolnoi Pomoshchy», 12 p. [in Ukr.].
 2. Aristov, F. (1932). Yulian Andreevych Yavorskii: k 40-litiiu eho lyteraturno-nauchnoi diiatelnosty 1892–1932. Lviv: Typohrafiia Stavrop. In-ta, 15 p. [in Ukr.].
 3. Zlenko, P. (1932). Bibliohrafichnyi pokazhchyk naukovykh prats ukrainskoi emigratsii, 1920–1931. Praha, 162 p. (Druhyi Ukrainskyi Naukovyi Zizd u Prazi) [in Ukr.].
 4. Zlenko, P. (1932). Bibliografichnyi pokazhchyk naukovykh prats ukrainskoi emigratsii, 1920–1931 [2nd ed.]. Praha: [nakladom Ukrainskoho Tovarystva Prykhylnykiv Knyhy v Prazi], 162 p. [in Ukr.].
 5. Butryn, M. (2003). Ukrainska knyhotorhovelna bibliohrafiia: posibnyk. Kyiv: Akademiia, 80 p. [in Ukr.].
 6. Butryn, M. L. (1997). Rozvytok ukrainskoi bibliohrafii v Halychyni u 1920–1930-ti roky, Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. (Vol. 233), pp. 257-270. [in Ukr.].
 7. Vakolia, Z. (2011). Aktualizatsiia vykhovnykh tsinnostei u fakhovykh pe­dahohichnykh vydanniakh mizhvoiennoho Zakarpattia: uzahalnenyi analiz, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, ser.: Peda­hohika. Sotsialna robota, 23, pp. 21-24. [in Ukr.].
 8. Hordynskyi, Ya. (1933). Suchasne frankoznavstvo (1916–1932). Lviv: nak­ladom Nauk. T-va im. Shevchenka, pp. 83-97. (Zapysky Naukovoho To­varystva im. Shevchenka; 153). [in Ukr.].
 9. Doroshenko, V. (1932). Gete v ukrainskykh perekladakh, perespivakh ta na­sliduvanniakh: sproba bibliohrafii: z nahody stolittia smerty velykoho ni­metskoho pysmennyka. Lviv: druk. NTSh. 22 p. (Materiialy do ukrainskoi bibliohrafii; VI). [in Ukr.].
 10. Doroshenko, V. (1937). [Retsenziia]. Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. (Vol. 155), pp. 362-368. Rets. na kn.: Pelenskyi, Ye. Yu. (1934). Bibliohrafiia ukrainskoi bibliohrafii. Lviv: Biblos, 198 stovp. [in Ukr.].
 11. Zahalnyi iliustrovanyi katalog, chast persha, Katalog knyzhok, chast druha, Iliustrovanyi katalog muzychnykh instrumentiv. (1930). Winnipeg: Uk­rainska Knyharnia, 80 p. [in Ukr.].
 12. Zahalnyi katalog Ukrainskoi Kooperatyvy «Kalyna» u Vinnipegu. (1934). Winnipeg: Kalyna, 48 p. [in Ukr.].
 13. 13. Zlenko, P. (1935). Zymovyi Pokhid: materiialy dlia bibliohrafichnoho po­kazhchyka. Praha, 16 p., (Materiialy dlia bibliohrafii vyzvolnoi borotby Ukrainy; 1). [in Ukr.].
 14. Zlenko, P. (1933). Kruty: bibliografichnyi pokazhchyk. Praha, 1 p. [in Ukr.].
 15. Zlenko, P. (1939). Symon Petliura: (materiialy dlia bibliografichnoho po­kazhchyka). Paris: vydannia Ukrainskoi Biblioteky im. Symona Petliury v Paryzhi, 72 p. (Materiialy dlia bibliografii vyzvolnoi borotby Uk­rainy; 3). [in Ukr.].
 16. Zlenko, P. (1935). Ukrainski Sichovi Striltsi: (materiialy dlia bibliografich­noho pokazchyka). Warsaw: nakladom Ukrainskoho Voienno-Istorychnoho Tovarystva, 34 p. (Materialy dlia bibliografii vyzvolnoi borotby Uk­rainy; 2; 1). [in Ukr.].
 17. Zlenko, P. (1935). Ukrainski Sichovi Striltsi: materiialy dlia bibliogra­fichnoho pokazchyka). Warsaw: nakladom Ukrainskoho Voienno-Istorych­noho Tovarystva, 39 p. (Materiialy dlia bibliografii vyzvolnoi borotby Ukrainy; 2; II). [in Ukr.].
 18. Indeks do Uriadovoho Vistnyka shkolnoho referatu kraievoho uriadu Podkarpatskoi Rusy za pershe desiatylitia 1921–1930: [predmetnyi po­kazhchyk za alfavitom nazv]. (1930). Uzhhorod: knyhopechatnia «Svo­boda», 48 p. [in Ukr.].
 19. Katalog Ukrainskoi knyharni Teodor[a] Savula u Vidni. (1930). Wien: Ukrainische Buchhandlung Theodor Sawula, 184 p. [in Ukr.].
 20. Katalog dramatychnykh tvoriv knyharni «Prosvity». (1932). Lviv: dru­karnia «Chas», 24 p. (Vydannia Tovarystva «Prosvita» u Lvovi; 779). [in Ukr.].
 21. Katalog Knyharni Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi. Biblio­hrafiia. Knyhoznavstvo. Muzeinytstvo. Mystetstvo. (1936). Lviv: druk. NTSh, 16 p. [in Ukr.].
 22. Katalog Knyharni Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi. Etno­grafiia, etnologiia, antropolohiia. (1937). Lviv: druk. NTSh, 15 p. [in Ukr.].
 23. Katalog Knyharni Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka. Istoriia. (1936). Lviv: druk. NTSh, 80 p. [in Ukr.].
 24. Katalog Knyharni Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi. Katalog novostei. (1938). Lviv: druk. NTSh, 48 p. [in Ukr.].
 25. Katalog Knyharni Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi. Movo­znavstvo-slovnyky. (1936). Lviv: druk. NTSh, 19 p. [in Ukr.].
 26. Katalog knyharni «Ukrainskoho holosu». (1937). Winnipeg, 59 p. [in Ukr.].
 27. Katalog knyzhok po znyzhenykh tsinakh: tsiny vazhni vid 1-oho lysto­pada 1932 r. (1932). Lviv: knyharnia «Ridnoi Shkoly», 24 p. [in Ukr.].
 28. Katalog povistei i opovidan. (1930). Lviv: vydavnycha Spilka «Knyzhka», 94 p. [in Ukr.].
 29. Kivshar, T. (2013). Vnesok prazkoi ukrainskoi emihratsii u rozvytok bib­liotekoznavstva, knyhoznavstva y bibliohrafii: diialnist Petra Zlenka, Uk­rainska biohrafistyka, 10, pp. 241-281. [in Ukr.].
 30. Knyha protokoliv zasidan Bibliohrafichnoi komisii Tovarystva [NTSh], 1914–1937. F. 309 (Naukove tovarystvo im. Shevchenka), inventory 1, file 658, 24 fol. [in Ukr.].
 31. Kohut, S. (2010). «Materialy do bibliografii Sichovykh Striltsiv» Ivana Shendryka u konteksti istorychnoi bibliohrafii, Bibliohrafichna komisiia Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka u Lvovi (1909–1939): napriamy diialnosti ta postati: zb. nauk. pr. Lviv, pp. 241-255. [in Ukr.].
 32. Kosenko, O. (2012). Dzherelno-informatsiinyi potentsial dokumentiv oso­bovoho fondu Petra Zlenka. Visnyk TsDAZU, 1, pp. 59-73. [in Ukr.].
 33. Kostrova, M. V., & Kharheliia, O. V. (2012). Nataliia Doroshenko (1888–1974) — bibliotekar, pysmennyk, pedahoh: biobibliohrafichnyi narys, Lviv, 195 p. [in Ukr.].
 34. Valo, M. (2002). Lysty Yuriia Mezhenka do lvivian (1923–1969). Lviv, 322 p. [in Ukr.].
 35. Lukan, R. (1936). Spys knyzhok vydavnytstva ChSVV v Zhovkvi. Zhovkva: naklad i drukarnia vyd-va ChSVV, 36 p. [in Ukr.].
 36. Magalias, S. (1937). Spys skonfiskovanykh i zaboronenykh ukrainskykh knyzhok ta drukiv u Polshchi: do 30 chervnia 1937 r.: poradnyk dlia bib­liotek (2nd ed., rev.). Lviv: nakladom T-va «Prosvita», 76 p. (Vydannia Tovarystva «Prosvita» u Lvovi; 826). [in Ukr.].
 37. Mokh, O. (1937). Pokazhchyk zmistu «Novoi Zori», richnyky I-IX. Lviv: nakladom «Novoi Zori», 160 p. [in Ukr.].
 38. Novyi zahalnyi katalog knyzhok; Iliustrovanyi katalog muzychnykh instru­mentiv. (1932). Winnipeg: Ukrainska Knyharnia, 104 p. [in Ukr.].
 39. Pelenskyi, Ye. Yu. (1934). Bibliohrafiia ukrainskoi bibliohrafii. Lviv: druk. «Biblos», 198 stovp. [in Ukr.].
 40. Pelenskyi, Ye. Yu. (1938). Za vyvchennia ukrainskoi knyzhky: biblio­hrafichnyi ohliad, Ukrainska knyha, VIII/X, pp. 151-154. [in Ukr.].
 41. Galiant, N. (1931). Poazbuchnyi spys pomishchenykh rozporiadzhen, oho­loshen v Arkhieparkhiialnykh vidomostiakh Lvivskoi Arkhieparkhii vid roku 1899 do 1930 vkliuchno. Lviv: nakladom Vydavnytstva Lvivskykh Arkhieparkhiialnykh vidomostei, 42 p. [in Ukr.].
 42. Doroshenko, V. (1939). Pokazhchyk vydan Shevchenkovykh tvoriv ta spys bibliografichnykh prats pro Shevchenka. Warsaw, Lviv: Ukrainskyi Nau­kovyi Instytut, 365 p. (Povne vydannia tvoriv Tarasa Shevchenka; 16: Bib­liografiia). [in Ukr.].
 43. Doroshenko, N. (1930). Providnyk dlia chytalnianykh bibliotek. I. Lviv: nakladom T-va «Prosvita», 19 p. (Vydannia Tovarystva «Prosvita» u Lvovi; 763). [in Ukr.].
 44. Doroshenko, N. (1931). Providnyk dlia chytalnianykh bibliotek. II. Serednia chytalniana biblioteka. Lviv: nakladom T-va «Prosvita», 39 p. (Vy­dannia Tovarystva «Prosvita» u Lvovi; 777). [in Ukr.].
 45. Rybchynska, N. (2006). Bibliohrafichna frankiana Volodymyra Doroshenka, Visnyk Lvivskoho universytetu, ser. Mystetstvoznavstvo, 6, pp. 121-129. [in Ukr.].
 46. Rybchynska, N. (2014). Bibliohrafichnyi vektor u shevchenkoznavchykh doslidzhenniakh Volodymyra Doroshenka, Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka: zb. nauk. prats, 6 (22), pp. 55-68. [in Ukr.].
 47. Rybchynska, N. (1995). Vydavnycho-knyhotorhovelni katalogy 20–30-kh rr. u Zakhidnii Ukraini yak bibliohrafichne dzherelo, Teoretychni ta orhanizatsiini problemy formuvannia repertuaru ukrainskoi knyhy ta periodyky: dop. ta povidoml. Mizhnar. nauk. konf. 25-26 serp. 1995 r. Lviv, pp. 154-159. [in Ukr.].
 48. Rybchynska, N. (2008). Zahalnoukrainskyi kharakter metabibliohrafii za­khidnoukrainskykh bibliohrafiv pershoi polovyny 20 st. Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka: zb. nauk. prats, 1 (16), pp. 317-329. [in Ukr.].
 49. 49. Magalias, (1932). Spys skonfiskovanykh i zaboronenykh ukrainskykh knyzhok ta drukiv v Polshchi: poradnyk dlia bibliotek. Lviv: nakladom T-va «Prosvita», 36 p.(Vydannia Tovarystva «Prosvita» u Lvovi; 783). [in Ukr.].
 50. Spys skofiskovanykh i zaboronenykh ukrainskykh knyzhok ta drukiv v Polshchi: dodatok dovedenyi do 31.XII.1932. (1933). Lviv: nakladom T-va «Prosvita», 4 p. (Vydannia Tovarystva «Prosvita» u Lvovi; 787). [in Ukr.].
 51. Spys skonfiskovanykh i zaboronenykh ukrainskykh knyzhok ta drukiv v Polshchi: 2-y dodatok dovedenyi do 30-ho kvitnia 1934 r. (1935). Lviv: drukarnia «Ars Hrafika», 4 p. (Vydannia Tovarystva «Prosvita» u Lvovi; 898). [in Ukr.].
 52. Doroshenko, V. (1918, 1930). Spys tvoriv Ivana Franka z dodatkom statyi pro noho i retsenzii na yoho pysania. Lviv: nakladom Nauk. t-va im. Shev­chenka, 1, 80 p.; 2, pp. 81-184. (Materiialy do ukrainskoi bibliografii; IV). [in Ukr.].
 53. Krushelnytskyi, I. (1930). Spys tvoriv pomishchenykh u «Novykh Shlia­khakh» za 1929–1930. Lviv: nakladom Vydavnychoi Spilky «Novi Shliakhy», 16 p. [in Ukr.].
 54. Shendryk, I. (1937). Materiialy do bibliografii Sichovykh Striltsiv. Lviv: nakladom NTSh, 61 p. (Materiialy do ukrainskoi bibliografii; VII). [in Ukr.].
 55. Yavorskyi, Y. (1930). K izuchenyiu A. F. Kralytskaho: bybliohrafycheskiia spravky. Uzhhorod: typohrafiia «Shkolnoi Pomoshchy», 4 p. (Izdanie Kulturno-Prosvityteln. Obshchestva imeny Aleksandra Dukhnovycha v Uzhhorodi; 101). [in Ukr.].