Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-13

Ilona Oleksiv, Scientific Fellow of Manuscripts Department Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, Candidate of Historical Sciences

The Slavic Academies of Sciences Intercultural Dialogue with the Shevchenko Scientific Society in Lviv (end of 19th – first third of 20th century)

Abstract:

The present article deals with the peculiarities of cultural and scientific cooperation of the Slavic Academies of Sciences with the Shechenko Scientific Society in Lviv. The paper is the first attempt to systematically represent, on the basis of the epistolary heritage of the Society and the preserved copies of editions of the Slavic academies of the main vectors of the NTSH intercultural dialogue with the Slavic academies of sciences at the end of the nineteenth and first third of the twentieth century. The book exchange issues with Slavic Academy of Science of South East Europe were described with particular attention. The objective of this paper is the scientific-publishing production of the Slavic Academies of Sciences and their correspondence with the Society. The problems of intercultural contacts are also considered. The author describes the forms and methods of cultural and scientific cooperation of Slavic academies with NTSh according to the principles of historicism and objectivity.

It is claimed that the Slavic scientific world treated NTSH as a worthy partner and representative of 20th century Ukrainian scientific thought. Slavic academies of sciences readily supplemented the funds of their scientific book collections with the editions of the Lviv Scientific Society, considered it a matter of honor to welcome Ukrainian members on the occasion of various celebrations, highly valued scientific researches of Ukrainian scientists, published in professional academic collections, considered their associates about the retirement of Ukrainian scientists and public figures into the eternity, gladly received certificates of honorary members of NTSh, joined the publications of their researches in scientific collections of society, established interpersonal contacts, which eventually developed into a strong friendship. The valuable book and archival heritage of the Slavic Academies of Sciences is a confirmation of the multi-vector research activities of the Society, caused by the desire of its members to bring Ukraine to the level of European national peoples. A general conclusion is made concerning the editions of the Slavic Academies of Sciences, collected and preserved thanks to the thoughtful and far-sighted bibliographic policy of NTSH, are nowadays an inexhaustible source of diverse Slavic studies

Keywords: Slavic academies of sciences, NTSH research and publishing, Serbian Royal Academy, book exchange, Slavic congresses, Slavic collections, books, academic publications.

Full text


References:

 1. Aidachych, D. (2010). Slavistychni doslidzhennia: folklorystychni, litera­turoznavchi, movoznavchi. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», p. 11. [in Ukr.].
 2. Franko, I. (2006). Apokryfy i lehendy z ukrainskykh rukopysiv. (Vol. 1). Apokryfy starozavitni (Reprynt vydannia 1896 roku); peredmova Ya. Mel­nyk. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 512 p. [in Ukr.].
 3. Barvinskyi, O. (1912). Spomyny z moho zhyttia, 1: Obrazky z hromadian­skoho i pysmenskoho rozvytku Rusyniv v 60-ykh rr. 19 st. z dodatkom perepysky St. Novakovycha, M. Lysenka i P. Kulisha, 336 p. [in Ukr.].
 4. Sendov, B. K. (1989). Blharska akademyia na naukyte. Akademytsy i chlen-korespondenty 1869–1984. Sofiia: Izd. Na Blharskata Akademyia na nau­kite, 232 p. [in Bulg.].
 5. Hodishniak Srpske Kralievske akademiјe. (1899–1908). Beohrad: Srpska kralievska drzhavna shtampariјa. [in Serb.].
 6. Hodishniak Srpske Kraљevske akademyјe. (1900). (T. 13 (1899)). Beohrad: Srpska kraљevska drzhavna shtamparyјa, 331 p. [in Serb.].
 7. Hodishniak Srpske Kralievske akademiјe. (1906). (T. 19 (1905)). Beohrad: Srpska kralievska drzhavna shtampariјa, 567 p. [in Serb.].
 8. Holberh, M. (1999). Ivan Franko i metodolohichni zasady slavistyky. Prob­lemy slovianoznavstva, 50, pp. 23-35. [in Ukr.].
 9. Doroshenko, V. (1961). Biblioteka Naukovoho tovarystva im. Shevchenka u Lvovi. Zapysky NTSh. (Vol. 171: Zbirnyk Filolohichnoi sektsii; 30). New York; Paris, pp. 7-58. [in Ukr.].
 10. Valo, M. A. (2008). Ivan Franko: bibliohrafichna spadshchyna: zbirnyk vybranykh prats i materialiv. Lviv, 729 pp.: il., portr. [in Ukr.].
 11. Kupchynskyi, O. (2013). Deshcho pro mizhnarodnyi aspekt vzaiemyn u naukovo-vydavnychii diialnosti Naukovoho tovarystva im. Shevchenka 1892–1939 roky. Naukove tovarystvo im. Shevchenka: doslidzhennia, ma­terialy. Vybrani statti ta povidomlennia. (Vol. 4), Lviv, 489 p. [in Ukr.].
 12. Kupchynskyi, O. (1998). Deshcho pro formy ta napriamy naukovoi ta naukovo-vydavnychoi diialnosti naukovoho tovarystva im. Shevchenka 1892–1940 roky (mizhnarodnyi aspekt). Z istorii Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka: zb. dop. i povidoml. nauk. sesii i konf. NTSh u Lvovi. Lviv, pp. 16-23. [in Ukr.].
 13. Lysty Akademii nauk u Krakovi pro obmin literaturoiu (1904–1939). TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 309, inventory 1, file 922, 22 fol. [in Ukr.].
 14. Lysty akademii nauk za kordonom pro spivpratsiu, tom. I. TsDIA Uk­rainy u Lvovi. F. 309, inventory I, file 146. 11 fol. [in Ukr.].
 15. Lysty akademii nauk za kordonom pro spivpratsiu. Vol. I (1896–1900). TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 309, inventory I, file 143, 20 fol. [in Ukr.].
 16. Lysty akademii nauk za kordonom pro spivpratsiu. Vol. II (1901–1905). TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 309, inventory 1, file 144, 21 fol. [in Ukr.].
 17. Lysty akademii nauk za kordonom pro spivpratsiu. Vol. III (1906–1909). TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 309, inventory I, file 145, 18 fol. [in Ukr.].
 18. Lysty mizhnarodnykh naukovykh ustanov i orhanizatsii Estonii ta Yuho­slavii pro obmin literaturoiu (1898–1935). TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 309, inventory 1, file 944, 50 fol. [in Ukr.].
 19. Lysty polskykh i zakordonnykh akademii nauk pro spivpratsiu. (Vol. I. (1926–1930)). TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 309, inventory I, file 165, 57 fol. [in Ukr.].
 20. Lystuvannia z polskymy ta zakordonnymy akademiiamy nauk pro spiv­pratsiu (1913–1925). TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 309, inventory I, file 164, 27 fol. [in Ukr.].
 21. Lystuvannia z polskymy ta zakordonnymy akademiiamy nauk pro spiv­pratsiu. T. II i ostannii. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 309, inventory I, file 166, 71 fol. [in Ukr.].
 22. Ltopys na blharskata akademiia na naukit. (1911). Sofiia, 146 p. [in Bulg.].
 23. Moroz, M. (1998). Materialy do khronolohii diialnosti Naukovoho tova­rystva im. Shevchenka (1873–1944 roky). Z istorii Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka: zb. dop. i povidoml. nauk. sesii i konf. NTSh u Lvovi. Lviv, pp. 260-318. [in Ukr.].
 24. Poleshchuk, T. (1990). Zviazky NTSh z kulturno-naukovymy ustanova­my Bolharii. T. Shevchenko i ukrainska natsionalna kultura: materialy nauk. sympoz. Lviv: Svit, pp. 129-130. [in Ukr.].
 25. Savenko, V., & Savenko, T. (2007). Naukova diialnist NTSh v mizhvoiennyi pe­riod (1918–1939). Ternopil, pp. 47-60. Retrieved from http://elartu.tntu.edu.ua/ bitstream/123456789/15608/2/ProcNTShTB_2007v3_Savenko_V-Naukova_ diialnist_NTSh_v_47-60.pdf (data zvernennia: 19.06.2019). [in Ukr.].
 26. 26. Sahan, H. (2010). Spivpratsia Lvivskoho Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka z yuhoslovianskymy vchenymy u pershii polovyni XX st. Universytet, 1, pp. 25-33. [in Ukr.].
 27. Stepovyk, D. V. (1975). Ukrainsko-bolharski mystetski zviazky. Kyiv: Nauk. dumka, 215 p. [in Ukr.].
 28. Franko, I. (1983). Zibrannia tvoriv. (Vols. 1-50). Kyiv: Nauk. dumka, (Vol. 38: Literaturno-krytychni pratsi (1896–1911)), 619 p. [in Ukr.].
 29. Polski słownik biograficzny. (1935–1938). (T.1-3). Kraków: nakładem PAU, [in Pol.].
 30. Sto let Ćeske akademie ved a umeni. (1991). Praha: Akademia, 57 p. [in Czech.].