Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-14

Tamara Lytvyn, Researcher of the Department of Manuscripts, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, Candidate of Historical Sciences

Ivan Krypiakevych as a collector and researcher of ex libris

Abstract:

For centuries, the ex libris (a label of an individual or institution, especially their libraries) had an important socio-cultural mission; its text identified the owner of the library or collection. The image was performed in graphic techniques and had an associative or decorative purpose, revealing the life and preferences of the individual, the priorities of the institution, organization. Book labels carried information on the formation, composition and rotation of books in private and public libraries. The purpose of the article is to analyze the works of the Ukrainian historian, bibliologist and collector Ivan Krypiakevych (1886–1967) about the peculiarities of the appearance of handwritten and printed Ex Libris — a label of an individual or institution, their libraries on Ukrainian lands. Methodological principles of work are the principles of historicism, systematicity and objectivity. The study was carried out using the following methods — comparative-historical, structural-systemic, generalization and synthesis of historical data. Based on the publications of the scientist, his epistolary from the archive of the manuscripts department of the V. Stefanyk Lviv National Scientific Library, the thematic characteristics of the genre are revealed in the context of social, political and artistic processes of the Middle Ages, new and modern times. Letters from recipients from Ukraine and abroad were analyzed, which made it possible to reproduce the operation of personal or corporate book label. The analysis of the works and the epistolary of I. Krypiakevych, testifies to the progressive development (with breaks and difficulties) of the bibliophile movement in Ukraine in the modern day. The scientist restored information about the owners and authors of exlibris, monitored their timeline and technique, distinguished the artistic and stylistic features, gave the classification of book labels. The scientist believed that the exlibris in Ukraine reflected the state of the general culture and were worthy representatives of the international bibliophile movement.

Keywords: Ivan Krypiakevych, ex libris, libraries, culture, art.

Full text


References:

 1. Pshenychnyi, Ye. (2015). Almanakh bibliofiliv, 1, 464 p. [in Ukr.].
 2. Vereshchahyn, V. A. (1902). Russkye knyzhnye znaky, Sankt-Peterburh, 86 p., il. [in Rus.].
 3. Hrabovetskyi, V. V. (1961). Naukovi pratsi akademika I. P. Krypiakevycha z arkhivoznavstva i dopomizhnykh istorychnykh dystsyplin, Naukovo-informatsiinyi biuleten Arkhivnoho upravlinnia URSR, 6, pp. 79-82. [in Ukr.].
 4. Dashkevych, Ya. (2001). Ivan Krypiakevych — istoryk konservatyvno-der­zhavnytskoi shkoly, Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Lviv, 8: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, sus­pilstvi, pp. 715-730. [in Ukr.].
 5. Doroshenko, D. (1923). Ohliad ukrainskoi istoriohrafii. Prague: naklad Ukr. un-tu v Prazi, 221 p. [in Ukr.].
 6. Kovzhun, P. (Ed.) (1932). Ekslibrys: zbirnyk asotsiztsii nezalezhnykh uk­rainskykh mycttsiv, Asotsiiatsiia nezalezhnykh ukrainskykh mysttsiv, 1, 48 p. [in Ukr.].
 7. Buran, V. Ya., Medvedieva, V. M., Kovalchuk, H. I., & Senchenko, M. I. (2003). Ekslibrys. Slovnyk knyhoznavchykh terminiv. Kyiv: Kn. Palata Uk­rainy, p. 55. [in Ukr.].
 8. Kit-Kopystianska, N. (2013). Ekslibrysy Naukovoi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Lviv, 152 p. [in Ukr.].
 9. Zinchenko, S. V. (2004). Do pytannia unifikatsii spetsialnoi terminolohii dlia stvorennia elektronnoi poshukovoi bazy superekslibrysiv. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, 9, pp. 217-231. [in Ukr.].
 10. Yzhyk, L. V. (2014). Knyzhnye znaky odesskykh byblyofylov: monohr. yssled. Odessa, 130 p.: il. [in Rus.].
 11. Kyrchiv, R. (2001). Lystuvannia Volodymyra Hnatiuka z Olenoiu Kul­chytskoiu. Narodoznavchi zoshyty, 1 (37), pp. 80-89. [in Ukr.].
 12. Kit, N. (2012). Evoliutsiia ekslibrysu (na materialakh fondiv Naukovoi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka). Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii. 7, pp. 3-18. [in Ukr.].
 13. Bazhan, M. P. (Ed.). (1980). Knyzhkovyi znak. Ukrainska Radianska En­tsyklopediia. (Vol. 5: kantata – kulyky). Kyiv, p. 238. [in Ukr.].
 14. Polevshchykova, O. V., Alieksieienko, M. V., & Velykodna, H. V. (2017). Knyzhkovi znaky yevropeiskykh bibliofiliv u kolektsiiakh universytetskoi biblioteky: alb.-kat. Odesa: Astroprynt, 162 p. (Muzei Odeskoho natsional­noho universytetu imeni I. I. Mechnykova; Muzei knyhy, 2). [in Ukr.].
 15. Kovalchuk, H. I. (2004). Knyzhkovi pamiatky (ridkisni ta tsinni knyzhky) v bibliotechnykh fondakh. Kyiv, p. 573. [in Ukr.].
 16. Kryvenko, M. (2011). Vlasnytski znaky yak dzherelo vyvchennia isto­rychnykh kolektsii (na prykladi ukrainskykh pryvatnykh bibliotek Haly­chyny kintsia XIX — pershoi polovyny XX st. u fondi Lvivskoi natsio­nalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka). Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka: zb. nauk. prats, 3 (19), pp. 422-441. [in Ukr.].
 17. Krypiakevych, I. (1927). Do istorii lvivskoi hraviury v XVII v. Biblio­lohichni visti, 1, pp. 80-83. [in Ukr.].
 18. Krypiakevych, I. (1925). Ekslibris na Ukraini v XVII–XVIII vv. Stara Uk­raina, pp. 17-18. [in Ukr.].
 19. Krypiakevych, I. (1917). Z istorii ukrainskoi hrafiky. Nykodym Zubrytskyi, Svit, 4, pp. 61-64. [in Ukr.].
 20. [Krypiakevych, I.]. (1913). Zabutyi maliar [Porfyrii Martynovych]. Za A. Slastionom napysav I. K. Iliustrovana Ukraina, 3, p. 2. [in Ukr.].
 21. Krypiakevych, I. (1963). Lvivski bibliotechni znaky. Naukovo-informa­tsiinyi biuleten Arkhivnoho upravlinnia URSR, 2, pp. 7-10. (in Ukr.).
 22. Krypiakevych, I. (1926). Prychynky do slovnyka ukrainskykh hraveriv. Bibliolohichni visti, 4, pp. 22-25. [in Ukr.].
 23. Krypiakevych, I. (1916). Ukrainskyi derevoryt i tvory Oleny Kulchytskoi. Shliakhy, 12-14, pp. 419-424. [in Ukr.].
 24. Krypiakevych, I. (1937). Ukrainskyi ekslibris XIII st. (Kataloh). Ukrainska knyha, IV–V, pp. 110-111. [in Ukr.].
 25. Krypiakevych, I. (2001). Spohady (Avtobiohrafiia), Ukraina: kulturna spad­shchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Ya. Isaievych (Ed.), 8: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi, pp. 77-140. [in Ukr.].
 26. Krypiakevych, I. P., Lutsyk, R. Ya., & Maksymenko, F. L. (1971). Na­rodni hraviury XVII st. Ukrainske mystetstvoznavstvo: respublikanskyi mizh­vidomchyi zbirnyk, 5, pp. 150-162. [in Ukr.].
 27. Kupchynska, L. (2017). Ukrainskyi knyzhkovyi znak yak obiekt nauko­voho doslidzhennia, Ukrainskyi knyzhkovyi znak XIX–XX stolit: kataloh kolektsii Stepana Davymuky. (Vol. 1: A-D). Lviv: Apriori, pp. 17-220. [in Ukr.].
 28. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Artiukhova A. V. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 10 sichnia 1930 r., Kyiv. Lvivska natsionalna nau­kova biblioteka Ukrainy imeni V. Stefanyka. Viddil rukopysiv, F. 314 (Kry­piakevych Ivan Petrovych), unit 314, (dali — LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR), fol. 1-2. [in Ukr.].
 29. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Vilinbakhov B. O. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 14 bereznia 1965 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 30. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Vilinbakhov B. O. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 5 hrudnia 1965 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 31. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Vilinbakhov B. O. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 18 hrudnia 1965 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 32. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Vilinbakhov B. O. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 8 zhovtnia 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 33. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Vilinbakhov B. O. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 2 lystopada 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 34. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Voitsekhovskyi M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 22 veresnia 1963 r., Zabzhe. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 35. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Viunyk A. O. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 21 kvitnia 1960 r., [Kyiv]. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 36. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Viunyk A. O. Lyst do Kry­piakevycha I. P vid 9 chervnia 1962 r., [Kyiv]. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 37. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Viunyk A. O. Lyst do Kry­piakevycha I. P vid 8 lystopada 1963 r., [Kyiv]. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 38. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Viunyk A. O. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 23 chervnia 1966 r., [Kyiv]. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 39. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Hets L. L. Lyst do Krypia­kevycha I. P. vid 14 bereznia 1966 r., Krakiv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 40. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Hurtok ukrainskykh ekslib­risistiv. 25 sichnia 1931 r. [Lviv]. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 41. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Ivanchenko M. M. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 12 kvitnia 1929 r., [Kyiv]. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 42. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Za­pyska stosovno peredachi svoiei zbirky ekslibrysiv do Muzeiu NTSh vid 14 lystopada 1935 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 43. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Vilinbakhova B. O. vid 15 hrudnia 1965 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 44. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Vilinbakhova B. O. vid 31 hrudnia 1965 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 45. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Vilinbakhova B. O. vid 12 zhovtnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 46. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Vilinbakhova B. O. vid 21 lystopada 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 47. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Viunyka A. O. vid 16 hrudnia 1965 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Stefa­nyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 48. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Viunyka A. O. vid 6 sichnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Stefa­nyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 49. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Viunyka A. O. vid 25 lypnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Stefa­nyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 50. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Litoshenka L. O. vid 16 hrudnia 1965 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 51. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Mezhenka Yu. O. vid 30 hrudnia 1955 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 52. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Perevalskoi L. vid 19 chervnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Stefa­nyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 53. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 24 zhovtnia 1965 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 54. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 14 lystopada 1965 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 55. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 31 hrudnia 1965 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 56. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 20 sichnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 57. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 27 liutoho 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 58. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 14 bereznia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-3. [in Ukr.].
 59. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 1 kvitnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 60. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 1 travnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 61. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 19 chervnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 62. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 8 zhovtnia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 63. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Spychenka M. M. vid 20 lystopada 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 64. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych P. I. Lyst do Spychenka M. M. vid 11 liutoho 1967 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 65. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Krypiakevych I. P. Lyst do Starovoit M. H. vid 29 bereznia 1966 r., Lviv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 66. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Kulchytska O. L. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 22 kvitnia 1917 r., Peremyshl. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 67. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Kulchytska O. L. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 23 travnia 1917 r., Peremyshl. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 68. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Kulchytska O. L. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 15 lypnia [1917 r.], Dobromyl. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 69. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Kulchytska O. L. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 6 hrudnia [19]17 r., [Peremyshl]. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 70. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Kulchytska O. L. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 10 hrudnia 1917 r., Peremyshl. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 71. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Kulchytska O. L. Lyst do Krypiakevycha I. P., bez daty [1917, 1918 rr. ?], [Peremyshl]. LNNB Uk­rainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 72. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Kulchytska O. L. Lyst do Krypiakevycha I. P., bez daty [1918 r. ?], [Peremyshl]. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 73. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Kulchytska O. L. Lyst do Krypiakevycha I. P., vid 6 hrudnia 1919 r., Peremyshl. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 74. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Lievykh B. Ya. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 7 travnia 1965 r., Odesa. LNNB Ukrainy im. V. Stefa­nyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 75. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Litoshenko L. O. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 4 travnia 1966 r., Kursk. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 76. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Litoshenko L. O. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 12 chervnia 1966 r., Kursk. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 77. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Markovskyi M. Lyst do Kry­piakevycha I. P., bez daty [1930–1939], Stryi. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 78. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Martsevych Yu. P. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 28 liutoho 1966 r., Moskva. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 79. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Mezhenko Yu. O. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid [3 sichnia] 1956 r., [Leninhrad]. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 80. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Nepomnyn Ye. Ya. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 23 lystopada 1961 r., Moskva. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 81. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Perevalska L. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 9 lypnia 1966 r., [Kyiv]. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 82. 82. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Siropolko S. O. Lyst do Kry­piakevycha P. vid 4 kvitnia 1930 r., Praha. LNNB Ukrainy im. V. Stefa­nyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 83. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 25 veresnia 1965 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 84. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 3 lystopada 1965 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 85. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 26 hrudnia 1965 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 86. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 16 sichnia 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 87. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 6 liutoho 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 88. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 12 bereznia 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 89. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 15 kvitnia 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 90. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 18 kvitnia 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 91. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 29 kvitnia 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 92. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 3 chervnia 1966 r., [Leninhrad]. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 93. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 1 zhovtnia 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 94. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 3 lystopada 1966 r., [Leninhrad]. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 95. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 6 liutoho 1967 r., [Leninhrad]. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 96. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Spychenko M. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 29 kvitnia 1967 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 97. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Starovoit M. H. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 2 travnia 1964 r., [Lviv]. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 98. 98. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Steshenko Ya. I. Lyst do Kry­piakevycha P. vid 28 serpnia 1928 r., Kyiv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 99. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Steshenko Ya. I. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 28 zhovtnia 1928 r., Kyiv, LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 100. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Steshenko Ya. I. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 10 lystopada 1928 r., Kyiv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 101. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Steshenko Ya. I. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 19 hrudnia 1928 r., Kyiv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 102. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Steshenko Ya. I. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 1 chervnia 1929 r., Kyiv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 103. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Steshenko Ya. I. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 5 bereznia 1931 r., Kyiv. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 104. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Strokovskyi L. M. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 22 sichnia 1967 r., Kharkiv. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 105. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Fortynskyi S. P. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 12 lypnia 1962 r., Tarusa. LNNB Ukrainy im. V. Ste­fanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 106. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Fridliand E. E. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 5 zhovtnia 1966 r., Leninhrad. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 107. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Shpytkovskyi I. Yu. Lyst do Krypiakevycha I. P. vid 5 serpnia 1929 r., Peremyshl. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. VR, fol. 1-2. [in Ukr.].
 108. Lystuvannia (II). [Materialy pro ekslibrysy]. Shumskyi K. Lyst do Kry­piakevycha I. P. vid 14 lypnia 1966 r., Kyiv. LNNB Ukrainy im. V. Stefa­nyka. VR, fol. 1. [in Ukr.].
 109. Lytvyn, T. (2012). Biblioteka Ivana Krypiakevycha: tematychna ta is­toryko-knyhoznavcha kharakterystyka. Zapysky Lvivskoi natsionalnoi nau­kovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka: zb. nauk. prats, 4 (20), pp. 519-539. [in Ukr.].
 110. Lytvyn, T. (2005). Bibliotekoznavchi ta knyhoznavchi pratsi Ivana Kry­piakevycha, Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka: [zb. nauk. prats], 13, pp. 298-310. [in Ukr.].
 111. Lytvyn, T. (2013). Z lystuvannia Yura Mezhenka ta Ivana Krypiakevycha, Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Ste­fanyka: zb. nauk. prats, 5 (21), pp. 435-455. [in Ukr.].
 112. Lytvyn, T. (2011). Naukovi rozvidky I. Krypiakevycha pro Ivana Fedo­rova, Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka: zb. nauk. prats, 3 (19), pp. 531-556. [in Ukr.].
 113. Lytvyn, T. (2009). Uchast Ivana Krypiakevycha v roboti komisii Nau­kovoho tovarystva im. Shevchenka u Lvovi, Zapysky Lvivskoi natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka: zb. nauk. prats, 1 (17), pp. 123-138. [in Ukr.].
 114. Lytvyn, T., & Lytvyn, M. (2008). Ekslibrysy. Entsyklopediia Lvova.. A. Kozytskoho (Ed.). (Vol. 2). Lviv: Litopys, pp. 215-217. [in Ukr.].
 115. Modzalevskii, V. L. Malorossiiskii Rodoslovnyk. (Vol. 1: A-D). Kiev, 541 p. [in Rus.].
 116. Nesterenko, P. (2010). Donatsiinyi superekslibrys — atrybut vysokoi knyzhkovoi kultury. Aktualni problemy mystetskoi praktyky i mystetstvo­znavchoi nauky, 3, pp. 107-113. [in Ukr.].
 117. Nesterenko, P. V. (2009). Ekslibrys. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy, (Vol. 9: E-Zh). Kyiv, pp. 105-106. [in Ukr.].
 118. Nesterenko, P. V. (2016). Istoriia ukrainskoho ekslibrysa. Kyiv: Tempora, 360 p. il. [in Ukr.].
 119. Nychkalo, S. A. (1999). Ekslibrys. Mystetstvoznavstvo: korot. tlumach. slov. Kyiv: Lybid, p. 59. [in Ukr.].
 120. Rudenko, O. (2011). Ekslibrysy Oleny Kulchytskoi dlia biblioteky Iva­na Krypiakevycha. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv, 22, pp. 395-404. [in Ukr.].
 121. Rudenko, O. (2017). Ivan Krypiakevych i derevoryty Oleny Kulchytskoi. Narodoznavchi zoshyty, 5 (137), pp. 1141-1148. [in Ukr.].
 122. 122. Safonova, T. V. (2011). Informatyvnist ekslibrysu: estetychni aspekty. Vis­nyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, 1, pp. 79-94. [in Ukr.].
 123. Sichynskyi, V. (1993). Ekslibrys. Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Perevyd. v Ukraini. V. Kubiiovych (Ed.). (Vol. 2: Holynskyi – Zernov). Lviv, p. 624. [in Ukr.].
 124. Sokolov, V. (2016). Doslidzhennia ekslibrysa u suchasnomu knyho­znavstvi. Bibliotechnyi visnyk, 1, pp. 52-62. [in Ukr.].
 125. Sokolov, V. (2016). Ukrainskyi ekslibrys u konteksti svitovoi istorii knyzhkovoho znaka. Bibliotechna planeta, 2, pp. 21-24. [in Ukr.].
 126. Viunyk, A. (1994). Ukrainska hrafika XI — pochatku XX st.: albom. Kyiv: Mystetstvo, p. 313. [in Ukr.].
 127. Kupchynska, L. (2017). Ukrainskyi knyzhkovyi znak XIX–XX stolit: ka­taloh kolektsii Stepana Davymuky. (Vol. 1: A-D). Lviv: Apriori, 672 p., il. [in Ukr.].
 128. Kupchynska, L. (2017). Ukrainskyi knyzhkovyi znak XIX–XX stolit: ka­taloh kolektsii Stepana Davymuky. (Vol. 2: E-O). Lviv: Apriori, 598 p., il. [in Ukr.].
 129. Kupchynska, L. (2017). Ukrainskyi knyzhkovyi znak XIX–XX stolit: ka­taloh kolektsii Stepana Davymuky. (Vol. 3: P-Ia). Lviv: Apriori, 672 p., il. [in Ukr.].
 130. 130. Shvets, N. P. (2007). Do metodolohii doslidzhennia «vlasnytskoho znaku»: dosvid roboty Naukovoi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu I. Ya. Franka. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, 11, pp. 48-69. [in Ukr.].
 131. Jaworski, Fr. (1907). Lwowskie znaki bibljoteczne: (z 29 rycinami w tekście). Lwów: nakładem «Kurjera Lwowskiego», 97, [7] s.: il. [in Pol.].
 132. Wittyg, W. (1903). Ex-librisy bibliotek polskich XVII–XVIII wieku. War­szawa, 100 p. [in Pol.].