Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-6

Liubov Kuzhel, Scientific Resercher of the Scientific Bibliography Department, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv

Western Ukrainian books of 1914–1939 in Canadian libraries: Online catalogues and published sources

Abstract:

Ukrainians are the eleventh largest ethnic group in Canada. Ukrainian books are important for the development of the Ukrainian diaspora, as well as for preserving and advancing the Ukrainian national culture, traditions, and language in Canada. The article analyzes the research of local and foreign scientists on this topic and provides insights into the presence of the Western Ukrainian books in Canadian libraries and in Canadian public and governmental institutions. The article investigates the details of the creation of the libraries where the researched publications are stored. The author has classified Canadian book collections that hold Ukrainian publications: scientific libraries at universities and other higher education institutions; archival institutions; Ukrainian community organizations; religious institutions; public libraries with Ukrainian collections; private Ukrainian libraries. This paper highlights the role of prominent figures of the Ukrainian diaspora in stocking Canadian libraries with Ukrainian books. We have examined how Western Ukrainian books of 1914–1939 made their way to Canadian libraries. An analysis of the catalogues of the Ukrainian bookstores in Canada has been conducted. Rare copies of these catalogues are in the holdings of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. The article highlights the role of the Internet sources in determining the availability of Western Ukrainian books in Canadian libraries. Most of these libraries have online catalogues. The prospects of using electronic library resources and digital editions to conduct research in the field of Ukrainian book bibliography are outlined. The presence of the Ukrainian books of 1914–1939 in Canadian libraries is recorded in the bibliographic index «Ukrainian book in Galicia, Bukovina, Transcarpathia, Volyn and in emigration, 1914–1939» compiled by the scientific bibliography researchers of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. Some of the Ukrainian books of 1919–1934 held in Canadian libraries and mentioned in the bibliographic index are the only copies of these books available worldwide.

Keywords: Ukrainian diaspora, Western Ukrainian book, interwar period (1914–1939), Canadian libraries, electronic database of book publications

Full text


References:

 1. Antonovych-Rudnytska, M. (1957). Frankiiana v amerykanskykh i kana­diiskykh bibliotekakh. Winnipeg: Vydano zasobamy Fundatsii im. Shev­chenka, 32 p. (Ukrainska Vilna Akademiia Nauk). [in Ukr.].
 2. Antoniuk, T. (2016). Navchalna knyzhka v ukrainskii diaspori yak faktor zberezhennia natsionalnoi identychnosti. Ukrainoznavchyi almanakh, 19, pp. 101-107. [in Ukr.].
 3. Matiash, I., Romanovskyi, R., Kovtun, M. et al. (2010). Arkhivna uk­rainika v Kanadi. Kyiv, 882 p.:il. [in Ukr.].
 4. Berezkina, V. (2013). Bibliohrafichni studii ukraintsiv Kanady. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 37, pp. 499-512. [in Ukr.].
 5. Bohdan, F. (1959). Biblioteka Tovarystva Vzaimnoi Pomochi y ukrainska knyzhka v Vankuveri (2nd ed.). Winnipeg; Vancouver: nakladom Tova­rystva Vzaimnoi Pomochi u Vankuveri, 32 p.: il. (Ukrainska Vilna Aka­demiia Nauk. Seriia: Litopys UVAN; 17). [in Ukr.].
 6. Borovyk, M. (1991). Stolittia ukrainskoho poselennia v Kanadi. 1891–1991. Montreal; Ottawa, 485 p. [in Ukr.].
 7. Veryha, V. (1978). Ukrainski knyhozbirni v Kanadi: Do pochatkiv slavi­stychnykh studii v Kanadi. Ukrainska knyha (Filadelfiia), 1, pp. 3-7. [in Ukr.].
 8. Voitsenko, O. (1961). Litopys ukrainskoho zhyttia v Kanadi. Winnipeg: nakladom i drukom Vydavnychoi Spilky Tryzub, Vol. 1: Pionerska doba: 1874–1918. 295 p. [in Ukr.].
 9. Horbatiuk, P. (1965). Biblioteka Tovarystva «Prosvita» im. T. Shevchenka v Kenora. Ont. Winnipeg; Kenora: nakladom Tovarystva, 16 p.: il. (Ukrainska Vilna Akademiia Nauk. Seriia: Litopys UVAN; 9). [in Ukr.].
 10. Dubrovina, L. (2009). Bibliotechna diialnist emihrantskykh ukraino­znavchykh tsentriv u 20–30-kh rokakh XX st. Bibliotechnyi visnyk, 2, pp. 3-13. [in Ukr.].
 11. Zavorotna, N. (2008). Rozvytok ukrainistyky v universyteti Toronto ta v naukovykh bibliotekakh universytetu za ostannie desiatyrichchia. Naukovi zapysky, Istorychni nauky, 11, pp. 160-170. [in Ukr.].
 12. Zahalnyi katalog Ukrainskoi Kooperatyvy «Kalyna» u Vinnipegu. (1934). Winnipeg, Man: «Kalyna» Ukrainian Co-operative Limited, 48 p.: il. [in Ukr.].
 13. Zahalnyi katalog knyzhok: Naibilshyi vybir ukrainskykh knyzhok i mu­zychnykh instrumentiv: skrypok, gramofoniv, rekordiv, ruchnykh i ustnykh harmonii i ynshykh instrumentiv, hodynnykiv i bizhuterii. (1926). Winni­peg, Man: nakladom Ukrainskoi Knyharni i Nakladni, 80 p.: il. [in Ukr.].
 14. Zahalnyi iliustrovanyi katalog. Chast persha: Katalog knyzhok. Naibilshyi vybir ukrainskykh knyzhok: shkilnykh, slovariv; knyzhok istorychnykh, nau­kovykh, povistyi, noveliv, romaniv, opovidan, humorestok, biblii, spivan­nykiv, knyzhok tserkovnykh, molytvennykiv, pryrodnytstva i hospodarstva; Chast druha: Iliustrovanyi katalog muzychnykh instrumentiv: skrypok, gra­mofoniv, rekordiv, ruchnykh i ustnykh harmonii, i ynshykh instrumentiv, ho­dynnykiv i bizhuterii. (1930). Winnipeg, Man: Ukrainska Knyharnia, 80 p.: il. [in Ukr.].
 15. [Zamovlennia ukrainskymy knyharniamy v Kanadi u vydavnychoi koo­peratyvy «Chervona Kalyna» yikhnikh drukiv]. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 316, inventory 1, file 3, fol. 39, 51, 56, 72, 74. [in Ukr.].
 16. [Zamovlennia ukrainskymy knyharniamy v Kanadi u Tovarystva «Pro­svita» zakhidnoukrainskykh vydan]. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 348. inventory 1, file 381, fol. 2-18, 22, 23, 27-29; file 400, fol. 2, 3, 7, 10; file 404, fol. 4, 7, 10, 23, 24, 48, 61, 108. [in Ukr.].
 17. [Zamovlennia ukrainskymy knyharniamy v Kanadi u Tovarystva «Ridna Shkola» zakhidnoukrainskykh vydan]. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 206. inventory 1, file 187, fol. 2, 4; 63, 64, 68; file 233, fol. 12, 46, 52. [in Ukr.].
 18. Iopyk, H. (1982). Ukrainsko-kanadskyi arkhiv-muzei Alberty: Pamiatky pioneriv Alberty. Edmonton, Alb.: nakladom Ukrainsko-kanadskoho arkhivu-muzeiu Alberty, 140 p.: il. [in Ukr.].
 19. Katalog knyzhok knyharni Ukrainskoho Holosu, 1925: [knyhotorhovelnyi kataloh]. (1925). Winnipeg, Man.: Ukrainian Voice, 28 [4] p. [in Ukr.].
 20. Katalog knyharni «Ukrainskoho Holosu» na 1937: [knyhotorhovelnyi kataloh]. (1937). Winnipeg, Man.: Ukrainian Voice, 59 p. [in Ukr.].
 21. [Lystuvannia redaktsii vydavnychoi kooperatyvy «Chervona Kalyna» z D. Mykytiukom]. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 316, inventory 1, file 3, fol. 39, 51, 56, 72, 74. [in Ukr.].
 22. Marunchak, M. (1986). Biohrafichnyi dovidnyk do istorii ukraintsiv Ka­nady. Winnipeg, 735 p. [in Ukr.].
 23. Marunchak, M. (1991). Istoriia ukraintsiv Kanady. (2nd ed.). Winnipeg, Canada: nakladom UVAN v Kanadi, Vol. 1. 464 p., Vol. 2. 512 p. [in Ukr.].
 24. Marunchak, M. (1968-1969). Studii do istorii ukraintsiv Kanady. Win­nipeg, Vol. 3: Istoriia presy, literatury i druku pionerskoi doby. 284 p. [in Ukr.].
 25. Matiash, I. (2007). Arkhivna ukrainika v Kanadi: istoriohrafiia, typolo­hiia, sklad. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 4, pp. 153-175. [in Ukr.].
 26. Moroz, R. (2002). Pokazhchyk ridkisnoi literatury v bibliotetsi Kolegii Sv. Andreia: 1. Rukopysy i starodruky; 2. Vydannia ukrainskoi diaspory. Winnipeg: Kolegiia Sv. Andreia, 143 p.:il. [in Ukr.].
 27. Nosko-Oboroniv, T. (1992). Yaroslav Bohdan Rudnytskyi: biohrafichnyi narys. Ottawa, 48 p.: il. [in Ukr.].
 28. Pyndzei, L. (1994). Slovianska kolektsiia u fondakh biblioteky Toronts­koho universytetu. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, 2, pp. 244-247. [in Ukr.].
 29. Rozumnyi, Ya. (2013). Ukrainska Vilna Akademiia Nauk u Kanadi: Pro­dovzhennia idei vilnoi nauky. Winnipeg: UVAN u Kanadi, 286 p. [in Ukr.].
 30. Rozumnyi, Ya. (2006). Ukrainski arkhivy Vinnipegu. Ukrainskyi isto­ryk, 43, 1-3, pp. 254-263. [in Ukr.].
 31. Rudnytskyi, Ya. (1955). Biblioteka Oseredku Ukrainskoi Kultury y Os­vity v Kanadi, 1944–1954, Winnipeg; Fort William: nakladom Oseredku Ukrainskoi Kultury y Osvity, 32 p.: il. [in Ukr.].
 32. Rudnytskyi, Ya. (1961). Biblioteka Tovarystva «Prosvita» v Port Arturi, Ontario (2nd ed.). Winnipeg; Port Artur: nakladom Tovarystva, 16 p.: il. (Ukrainska Vilna Akademiia Nauk. Seriia: Litopys UVAN; 19). [in Ukr.].
 33. Rudnytskyi, Ya. (1957). Biblioteka Tovarystva «Prosvita» v Fort Villiiami, Ontario (2nd ed.). Winnipeg; Fort William: nakladom Tovarystva «Prosvi­ta», 32 p.: il. (Ukrainska Vilna Akademiia Nauk. Seriia: Litopys UVAN; 15). [in Ukr.].
 34. Rudnytskyi, Ya. (1956). Biblioteka chytalni «Prosvity» u Vinnipegu (2nd ed.). Winnipeg: nakladom Chytalni «Prosvity», 30, [2] p.: il. (Ukrainska Vilna Akademiia Nauk. Seriia: Litopys UVAN; 14). [in Ukr.].
 35. Rudnytskyi, Ya. (1959). Z podorozhei po Kanadi, 19491959. Montreal; Winnipeg; Vancouver: Vydavets Ivan Tyktor, 128 p. (Kliub Pryiateliv uk­rainskoi knyzhky; 33). [in Ukr.].
 36. Rudnytskyi, Ya. (1954). Ukrainski biblioteky v Kanadi. (2nd ed., rev.). Winnipeg: nakladom Ukrainskoi Vilnoi Akademii Nauk, 46, [2]: il. (Uk­rainska Vilna Akademiia Nauk. Seriia: Litopys UVAN; 12). [in Ukr.].
 37. 37. Solonska, N. (2016). Knyzhkova komunikatsiia ukrainskykh immihrantiv u Kanadi yak zasib natsionalnoho spilkuvannia. Ukrainoznavchyi almanakh, 19, pp. 152-155. [in Ukr.].
 38. Solonska, N. & Borysovych, H. (2017). Ukrainska kanadiana: anotovanyi pokazhchyk vydan z fondu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Ver­nadskoho. Kyiv, 176 p. [in Ukr.].
 39. Ukrainski profesionalisty v Amerytsi i v Kanadi, 1935. (1935). Winnipeg, Man: Z drukarni Prosvitnoho Vyd-va «Promin» 111, [1] p.: il. [in Ukr.].
 40. Khrystyianskyi katekhyzm dlia uzhytku shkilnykh ditei i molodezhy. (1904). Winnipeg: Vydanyi vlastnyiu Nezalezhnoi Hretskoi Tserkvy v Kanadi. Retrieved from: http://diasporiana.org.ua/religiya/8877-hristiyanskiy- katehizm-dlya-uzhitku-shkilnih-ditey-i-molodezhi/ [in Ukr.].
 41. Magosci, Paul R. (1983). A guide to newspapers and periodicals, the Peter Jacyk Collection of Ukrainian Serials. Toronto, 44 p. [in Eng.].
 42. 42. Nakonechna, P. & Kishchuk, M. (comp.), Marivtsan-Soroka, L. & Tym­chatyn, P. (assistance) (1988). The Monograph collection of the Ukrainian Museum of Canada: an integrated catalogue. Saskatun: Ukrainian Mu­seum of Canada. 1174 p.[in Eng.].
 43. Swyripa, F. (1985). A Guide to Ukrainian Newspapers, Periodicals and Calendar-almanacs on microfilm, 1903–1970. Edmonton: Canadian Insti­tute of Ukrainian Studies the University of Alberta. XV, 121 p. [in Eng.].
 44. Rutkowski, A. & Cyncar, N. (1987). Ukrainian Serials: A Checklist of Ukrainian Journals, Periodicals and Newspapers in the University of Al­berta Library. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies the Uni­versity of Alberta. 131 p. [in Eng.].