Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-19

Larysa Kupchynska, Researcher of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv Research Institute for Library’s Art Resources

Greek Catholic theological seminary in Lviv and Yuriy Glogovsky

Abstract:

Taking into account the actual problems of time, the article presents materials related to the history of the architectural complex of the Greek Catholic theological seminary in Lviv. The research is based on the works of famous Ukrainian and Polish scholars, archival documents, maps of Lviv and graphic works of graphic artists of the nineteenth century which are stored primarily in the funds of the Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk. The plans of the side building of the Greek Catholic Seminary in Lviv is introduced in a scientific revolution with rooms for the economist, cook and services, which was prepared by a well-known in Galicia builder of the first half of the nineteenth century — Yuriy Glogovsky in 1826 and 1828. Today they is located in the Central State Historical Archives of Lviv city. The plans best reflects the part of the interior of a seminar house which today has very little information. Being the only known source of this kind, the documents is analyzed in details. The article separately gives the reason for their appearance. In addition, all the premises that underwent reorganization over a period of two years were examined in detail. This made it possible to show the needs of those for whom they were intended, the general direction and nature of the work of the Construction Directorate. It was emphasized that the legacy of Y. Glogovsky is a powerful base for studying the architecture of Lviv in the first half of the nineteenth century, her history.

Keywords: Lviv, Greek Catholic theological seminary, constructor Yuriy Glogovsky, architecture, plans of the seminar house, history.

Full text


References

 1. Androkhovych, A. (1936). Istoriia hr.-kat. Generalnoi Dukhovnoi Semy­narii u Lvovi 1783–1810. Pratsi hr.-kat. Bohoslovskoi Akademii u Lvovi. Hreko-katolytska dukhovna semynariia u Lvovi, materiialy i rozvidky zibrav o. prof. dr. Yosyf Slipyi. (Vol. III, II). Lviv: Biblos, pp. 61-505. [in Ukr.].
 2. Androkhovych, A. Lvivske «Studium Ruthenum». Zapysky Naukovoho to­varystva imeny Shevchenka. Lviv: Z drukarni Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka, 1921. (Vol. 131), pp. 123-195; 1922. (Vol. 132), pp. 185-217; 1925. (Vol. 136/137), pp. 43-105; 1927. (Vol. 146), pp. 33-118; 1929. (Vol. 150), pp. 1-80. [in Ukr.].
 3. V. z S. [Chernetskyi, V.]. (1888). Zghadky yz semynarskoho zhytia u Lvovi. Dilo. Lviv, chys. 72 (30 mart. (11 tsvit.)), p. 1; chys. 73 (31 mart. (12 tsvit.)), pp. 1, 2; chys. 75 (3 (15 tsvit.)), pp. 1, 2; chys. 76 (5 (17 tsvit.)), pp. 1, 2; chys. 78 (7 (19 tsvit.)), pp. 1, 2; chys. 79 (8 (20 tsvit.)), pp. 1, 2; chys. 81 (10 (22 tsvit.)), p. 1; chys. 82 (12 (26 tsvit.)), pp. 1, 2; chys. 84 (14 (28 tsvit.)), p. 1; chys. 85 (15 (29 tsvit.)), pp. 1, 2; chys. 87 (17 (29 tsvit.)), p. 1; chys. 93 (28 tsvit. (10 maia)), pp. 1, 2; chys. 100 (5 (17) maia)), pp. 1, 2; chys. 102 (7 (19) maia)), pp. 1, 2; chys. 166 (27 lyp. (8 serp.)), p. 1; chys. 282 (22 hrud. (3 sich.)), p. 1; chys. 286 (29 hrud. (10 sich.)), pp. 1, 2. [in Ukr.].
 4. Vuitsyk, V. (1994). Materialy konkursu na krashchyi proekt vidbudovy tserkvy sv. Dukha pry hreko-katolytskii dukhovnii seminarii u Lvovi v 1942 rotsi. Ukrainske sakralne mystetstvo: tradytsii, suchasnist, perspek­tyvy: materialy mizhnar. nauk. konf. (Lviv, 4-5 trav. 1993 r.). Lviv: Svi­chado, pp. 157-161. [in Ukr.].
 5. Glogovskyi, Yu. Plan bokovoho budynku Hreko-katolytskoi seminarii u Lvovi z kimnatamy dlia ekonoma, kukhara i sluzhby vid 23 liutoho 1826 r. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 726 (Kolektsiia planiv shkil, tserkov, likaren, tiurem ta inshykh derzhavnykh i pryvatnykh budynkiv na terytorii Haly­chyny), inventory 1, file 363 (Plan bichnoho budynku hreko-katolytskoi seminarii u Lvovi z kvartyramy dlia rakhivnyka, kukhara i sluzhby vid 1826 r.), fol. 1. [in Ukr.].
 6. Glogovskyi, Yu. Plan bokovoho budynku Hreko-katolytskoi seminarii u Lvovi z kimnatamy dlia ekonoma, kukhara i sluzhby vid 30 chervnia 1828 r. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 726 (Kolektsiia planiv shkil, tserkov, likaren, tiurem ta inshykh derzhavnykh i pryvatnykh budynkiv na tery­torii Halychyny), inventory 1, file 363 (Plan bichnoho budynku hreko-katolytskoi seminarii u Lvovi z kvartyramy dlia rakhivnyka, kukhara i sluzhby vid 1826 r.), fol. 2. [in Ukr.].
 7. Zaiava pro zaborhovanist vid bereznia 1826 r. TsDIA Ukrainy u Lvovi. F. 146 (Halytske namisnytstvo), inventory 7, file 1620 (Kvartalni zvity Dyrektsii tsyvilnoho budivnytstva pro stan dilovodstva za IV kvartal 1825 r. i I kvartal 1826 r.), fol. 21, 22. [in Ukr.].
 8. Krypiakevych I. (1935). Davnia topohrafiia hr.-kat. Dukhovnoi Semynarii u Lvovi. Pratsi hr.-kat. Bohoslovskoi Akademii u Lvovi. Hreko-katolytska dukhovna semynariia u Lvovi, materiialy i rozvidky zibrav o. prof. dr. Yosyf Slipyi. (Vol. I/II, I). Lviv: Biblos, pp. 215-231. [in Ukr.].
 9. Krypiakevych, I. (1932). Istorychni prokhody po Lvovu (Z bahatma iliu­stratsiiamy). Lviv: nakladom Tovarystva «Prosvita», 168 p., il. [in Ukr.].
 10. Krypiakevych, I. (1907). Lvivska Rus v pershii polovyni XVI viku. Lviv: Z drukarni Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka, 102 p. [in Ukr.].
 11. Krypiakevych, I. (1906). Rusyny vlastyteli u Lvovi v pershii pol. XVI v. Naukovyi Zbirnyk prysviachenyi profesorovy Mykhailovy Hrushevskomu uchenykamy y prykhylnykamy z nahody yoho desiatylitnoi naukovoi pratsi v Halychyni (1894–1904). Lviv: Z drukarni Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka, pp. 219-236. [in Ukr.].
 12. 12. Krypiakevych, I. (2000). Davnia topohrafiia hreko-katolytskoi Dukhovnoi Semynarii u Lvovi: frahmenty z publikatsii. Halytska Brama, 6 (66): Tserkva Sv. Dukha u Lvovi, p. 13, il. [in Ukr.].
 13. Krypiakevych, I. (2008). Davnia topohrafiia hreko-katolytskoi dukhovnoi seminarii u Lvovi. Visnyk NTSh, 39: Zyma-Vesna, pp. 17, 18, il. [in Ukr.].
 14. Melnyk, I. (2012). Halytske peredmistia ta pivdenno-skhidni okolytsi Ko­rolivskoho stolychnoho mista Lvova. Lviv: Apriori, 352 p., 555 il. [in Ukr.].
 15. Nadraga, O. (1935). Pravna dolia realnosty hr.-kat. Dukhovnoi Semynarii u Lvovi. Pratsi hr.-kat. Bohoslovskoi Akademii u Lvovi. Hreko-katolytska Dukhovna Semynariia u Lvovi, materiialy i rozvidky zibrav o. prof. dr. Yosyf Slipyi. (Vol. I/II, I). Lviv: Biblos, pp. 233-243, il. [in Ukr.].
 16. Sichynskyi, V. (1936). Tserkva hr.-kat. Dukhovnoi Semynarii u Lvovi. Pratsi hr.-kat. Bohoslovskoi Akademii u Lvovi. Hreko-katolytska Dukhovna Semynariia u Lvovi, materiialy i rozvidky zibrav o. prof. dr. Yosyf Slipyi. (Vol. III, II). Lviv: Biblos, pp. 13-21, il. [in Ukr.].
 17. Studynskyi, K. (1916). Lvivska dukhovna Semynariia v chasakh Mar­kiiana Shashkevycha (1829–1843). Lviv: Z drukarni Naukovoho tova­rystva imeny Shevchenka, CCLX + 416 p. [in Ukr.].
 18. Kornieieva, H., & Kostiuk S. (2002). Yuvilei Markiiana Shashkevycha v muzeiakh Lvivskoi halerei mystetstv. Lviv: Prostir M, 224 p., il. [in Ukr.].
 19. Barącz, S. (1861). Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce: w 2 t. Lwów: W drukarni Zakładu narodowego imienia Ossolińskich, T. II, 530 s. [in Pol.].
 20. Czerner, O. Lwów na dawnej rycinie i planie. Wrocław, Warszawa, Kra­ków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1997. 133 s., 269 il. [in Pol.].
 21. Janusz, B. (1928). Zabytki architektury Lwowa. Lwów dawny i dzisiejszy. Lwów: nakładem wydawnictwa «MAR», s. 7-49, il. [in Pol.].
 22. Mańkowski, T. (1974). Dawny Lwów: Jego sztuka i kultura artystyczna. London: nakładem Fundacji Lanckorońskich i Polskiej fundacji kulturalnej, 422 s., il. [in Pol.].
 23. Plan der Stadt Lemberg samt ihren Vorstädted, Lith. bei J. Trentsensky in Wien. Wien, 1829. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrayiny imeni V. Stefanyka, kabinet kartohrafiyi. [in Germ.].