Українська English

Sereda Oksana

«Dance of the soul»: Mariya Pasternak’s publicism

Abstract: This paper analyses the publicistic work of the Ukrainian teacher, writer and publicist Mariya Pasternak. The thematic range of her articles in the Ukrainian press (1930—1970s) has been reflected. The publicist’s considerable contribution to rise and development of the Ukrainian choreographic opinion in Galicia and in emigration has been shown.
Keywords: M. Pasternak, press, article, dance, preschool breeding.

Full text


References:

  1. Bura, L. [Burachynska, L.] (1966), Nevtoptanymy shliakhamy, Nashe zhyttia, NewYork, No 7–8, pp. 9–10.
  2. Vyshotravka, L. I. (2010), Istorychny aspekt rozvytku rytmoplastychnoho metodu E. Zhak-Dalkroza v Ukraini (20–30-ti rr. XX st.), Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti: Naukovi zapysky KNUKiM, Kyiv, vol. 11, pp. 47–54.
  3. Zavhorodnia, T. K. and Pakholok, R. I. (2013), Naukovo-osvitnia diyalnist Mariyi Pasternak (1897–1983), Pedahohichni nauky: zb. nauk. pr., Kherson, vol. 63, pp. 10–14.
  4. Koval, I. and Myronyuk, I. (2006), Yaroslav Pasternak – doslidnyk starozhytnostey Ukrainy, Ivano-Frankivsk, 144 pp.
  5. Kopach, O. (1983), Na smert vyznachnoyi Ukrainky – Mariyi Pasternak, Nashe Zhyttia, No 9, p. 20.
  6. Romaniuk, T. (2010), Yaroslav Pasternak: rodyna, osobystist, tvorchist, Materialy i doslidzhennia z arkheolohiyi Prykarpattia i Volyni, vol. 14, pp. 455–493.
  7. Sereda, O. (2013), Pasternak (Pasternakova) Mariya Ivanivna, Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: materialy do entsyklop. slov, Lviv, vol. 20, pp. 379–380.
  8. Shabalina, O. (2016), Rozvytok ukrainskoho khoreohrafichnoho mystetstva na pochatku XX st.: dzherela ta tendentsiyi, Visnyk Lvivskoyi natsionalnoyi akademii mystetstv, vol. 28, pp. 263–273.