Українська English

Krislata Olena

The hybrid war and its information component

Abstract: The peculiarities of the study of hybrid war by researchers in the fields of law, historical science, political science, philosophy, social
communication, and sociology have been examineds. The focus is on the information component of the hybrid war, the main actors are the media and the Internet.

Keywords: hybrid war, aggression, information struggle, technologies of hybrid war.

Full text


References:

 1. Hetmanchuk, M., «Hibrydna viina» Rosii proty Ukrainy: informatsiinyi aspekt. Retrieved from http://www.asv.gov.ua. (in Ukr.).
 2. Dementieva, K. V. (2014), Informatsionnaia voina i sotsialnaia otvetstvennost zhurnalistov, Zhurnalistskyi ezhehodnik. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnaya-voyna-i-sotsialnaya-otvetstvennost-zhurnalistov. (in Rus.).
 3. Kynash, Yu. S. (2017), Rol SMI i «novykh media» v sovriemiennykh politicheskikh konfliktakh, Vestnik Moskovskoho hosudarstviennoho oblastnoho universiteta, no. 4. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/rol-smi-i-novyh-media-v-sovremennyh-politicheskih-konfliktah. (in Rus.).
 4. Korabliova, V. (2012), Mediakonstruiuvannia sotsialnoi realnosti: ideolohichnyi rakurs, Humanistychnyi chasopys, no. 4. Retrieved from https://khai.edu. (in Ukr.).
 5. Kravchenko, V. Yu. (2015), Teoriia «hibrydnoi viiny»: ukrainskyi vymir, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Ser. Politolohiia, no. 2. Retrieved from http://repo.dma.dp.ua. (in Ukr.).
 6. Kurban, O. V. (2016), Suchasni informatsiini viiny v merezhevomu on-lain prostori: navch. posib, VIKNU, Kyiv, 286 pp. Retrieved from http://www.mil.univ. kiev.ua/files/222_1044284240.pdf. (in Ukr.).
 7. Lyzanchuk, V. Posyliuimo informatsiino-psykholohichnu bezpeku v umovakh hibrydnoi viiny Rosii proty Ukrainy! Retrieved from http://journ.lnu.edu.ua. (in Ukr.).
 8. Petrenko, O. S. (2017), Internet yak subprostir suspilstva: struktury ta protsesy: dys. … kand. sotsiol. nauk., Starobilsk. Retrieved from http://dissertations. (in Ukr.).
 9. Popovych, K. V. (2016), Hibrydna viina yak suchasnyi sposib vedennia viiny: istorychnyi ta suchasnyi vymiry, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. Istoriia, vyp. 2(35). Retrieved from http://dspace.uzhnu.edu.ua. (in Ukr.).
 10. Pocheptsov, H. (2017), Vid pokemoniv do hibrydnykh viin: novi komunikatyvni tekhnolohii XXI stolittia, VD «Kyievo-Mohylianska akademiia», Kyiv, 260 pp. (in Ukr.).
 11. Pulym, O. V. (2016), Antypravova, antyhumanna sutnist hibrydnoi viiny Rosii proty Ukrainy ta yii sotsialni naslidky, Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Ser. Yurydychna, vyp. 2. Retrieved from http://journal.lvduvs.edu.ua. (in Ukr.).
 12. Rushchenko, I. P. (2015), Pidryvni sotsialni tekhnolohii u strukturi hibrydnoi viiny, Pravo i bezpeka, no. 2. Retrieved from http://oaji.net/articles. (in Ukr.).
 13. Rushchenko, I. P. (2015), Rosiisko-ukrainska hibrydna viina: pohliad sotsioloha: monohrafiia, FOP Pavlenko O. H., Kharkiv, 268 pp. (in Ukr.).
 14. Rushchenko, I. P., Rushchenko, Yu. I. (2016), Hibrydna ahresiia ta hromadianskyi sprotyv u Kharkovi 2014 r.: uroky pershoi fazy rosiisko-ukrainskoi viiny, Ukrainskyi sotsium, no. 3(58). Retrieved from http://www.ukr-socium.org.ua. (in Ukr.).
 15. Synelnykova, L. N. (2014), Informatsionnaia voina ad infinitum: ukrainskyi vektor, Politicheskaia lingvistika. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-voyna-ad-infinitum-ukra inskiy-vektor. (in Ukr.).
 16. Trebin, M. P. (2014), Fenomen «hibrydnoi» viiny, Hileia: nauk. visn., vyp. 87, pp. 366—371. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua. (in Ukr.).
 17. (2017), Ukrainske suspilstvo v umovakh viiny: vyklyky sohodennia ta perspektyvy myrotvorennia: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Mariupol, 9 cherv. 2017 r.). DonDUU, Mariupol, 31 pp. Retrieved from https://www.google.com.ua. (in Ukr.).
 18. Feskov, I. V. (2016), Osnovni metody vedennia hibrydnoi viiny v suchasnomu informatsiinomu suspilstvi, Aktualni problemy polityky, vyp. 58, pp. 66—76. Retrieved from http://dspace.onua.edu.ua. (in Ukr.).
 19. Fisenko, T. (2016), Proiavy hibrydnoi ahresii na masovokomunikatsiinomu rivni, Visnyk Knyzhkovoi palaty, no. 11. Retrieved from https://www.irbis-nbuv.gov.ua. (in Ukr.).
 20. Chekalenko, L. (2015), Pro poniattia «hibrydna viina», Viche, no. 5, pp. 41—42. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua. (in Ukr.).