Українська English

Katola Olga

Mykola Vasylenko (1866—1935) — scholar, statesman, publicist

Abstract: A life and creative path of the prominent Ukrainian scholar and historian — Mykola Vasylenko, public and political figure, as well as an outstanding statesman of the [Ukrainian] ational liberation movement period 1917—1921s, has been studied. His scientific and publicist legacy attesting to his high intellectual level and commitment to ideals of freedom and democracy has been shown.
Keywords: the National liberation movement of 1917—1921s, Hetmanate (1918), political and state activities, the All-Ukrainian Academy of Sciences, National Library of Ukraine, Ukrainianization and democratization of education, scientific and publicist work.

Full text


References:

 1. Butsevytskyi, V. & Morozov, O. (1997), Vasylenko Mykola Prokopovych, Ukrayinska hurnalistyka v imenakh: materialy do entsykloped. slov., Lviv, vyp. 4, pp. 35—37. (in Ukr.).
 2. Verstiuk, V. F. (2006), Hromadsko-politychna diialnist M. P. Vasylenka, Visnyk Natsionalnoi akademii nauk, no. 6, pp. 38—47. (in Ukr.).
 3. Voronenko, V. V., Kisterska, L. D., Matveieva, L. V. & Usenko, I. B. (1991), Mykola Prokopovych Vasylenko, Naukova dumka, Kyiv, 272 pp. (in Ukr.).
 4. Holovatskyi, I. (1996), Vasylenko Mykola Prokopovych, Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: materialy do entsykloped. slov., Lviv, 1996, vyp. 3, pp. 53—55. (in Ukr.).
 5. Dovidnyk z istorii Ukrainy (2001), za zah. red. I. Pidkovy & R. Shusta, 2-he vyd., doopr. i dopovn., Kyiv, 98 pp. (in Ukr.).
 6. Entsyklopediia istorii Ukrainy (2003), Naukova dumka, Kyiv, t. 1, pp. 441—442. (in Ukr.).
 7. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy (2005), Kyiv, t. 4, p. 109. (in Ukr.).
 8. Zaika, V. V. (2006), Hlukhivskyi period v zhytti M. P. Vasylenka, Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, no. 6, pp. 48—50. (in Ukr.).
 9. Kisterska, L. D. & Matveieva, L. V. (1991), Zahubleni prezydenty (z istorii akademii nauk Ukrainy), T-vo «Znannia», Kyiv, 48 pp. (in Ukr.).
 10. Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva (1996), Heneza, Dovira, Kyiv, pp. 829—830. (in Ukr.).
 11. Matveieva, L. V. (2006), M. P. Vasylenko ta yoho rol v utvorenni Ukrainskoi Akademii nauk, Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, no 6, pp. 34—38. (in Ukr.).
 12. Onyshchenko, O. S. (2006), Rol M. P. Vasylenka u formuvanni kontseptsii ta zasnuvanni natsionalnoi biblioteky Ukrainskoi derzhavy, Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, no. 6, pp. 17—25. (in Ukr.).
 13. Syrota, L. (2005), Vasylenko Mykola Prokopovych, Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: materialy do entsykloped. slov., Lviv, 12, pp. 534—536. (in Ukr.).
 14. Usenko, I. B. (2006), Osnovopolozhnyk ukrainskoi istoryko-pravovoi nauky, Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, no. 6, pp. 30—34. (in Ukr.).
 15. Shemshuchenko, Yu. S. (2006), Storinky zhyttia i tvorchosti, Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, no. 6, pp. 26—30. (in Ukr.).
 16. Iurydychna Entsyklopediia: u 6 t. (1998), Ukr. Entsykl., Kyiv, pp. 309—310. (in Ukr.).