Українська English

Drozdovska Olesia

Little-known names in the history of Ukrainian journalism: Zinoviya Kravtsiv (1910—1951)

Abstract: In the article the biography of Ukrainian publicist and journalist Zynoviya Kravtsiv is covered; the cooperation of the journalist with
Ukrainian newspapers and magazines of interwar’s Lviv is also researched. Her publicistic creative work is found out and is analyzed. The  bibliography of publicistic heritage has been compiled.
Keywords: Zynoviya Kravtsiv, Ukrainian periodicals of the interwar’s Lviv, publicistic, novelistics.

Full text


References:

 1. Hladylovych, A. (1968),ZenonKossak (Uryvokzispohadiv),Kossak. Okhrymovych. Turash,VydavnychaSpilka„HominUkrainy”, Toronto, pp. 46—51.(inUkr.).
 2. ZhyteliselyshchaLopatynavidsviatkuvaly 650-richchia pershoipysmovoizghadkyproselyshche (n. d.),OfitsiinyisaitRadekhivskoiraionnoiderzhavnoiadministratsii. Retrievedfrom http://rrda.lviv.ua/ novyny-radechiv/6852-zhitel-selischa-lopatina-vdsvyatkuvali-650- rchchya-pershoyi-pismovoyi-zgadki-pro-selische.html. (inUkr.).
 3. Zapivstolittiakalushchanynznaishovrodychiv u SShA // Vikna: elektron. haz.Retrievedfrom http://vikna.if.ua/news/category/ ecology/2011/02/25/5274/view.(inUkr.).
 4. Zaprynalezhnistdo OUN i letiuchky (1934),Dilo, no. 79.(inUkr.).
 5. Kravtsiv, Z. (1932), V odniiaktualniispravi, StudentskyiShliakh, no. 11/12 (19/20), pp. 263—265.(inUkr.).
 6. Makar, V. (1965), BerezaKartuzka (Spomyny z 1934—35 rr.),VydavnychaSpilka„HominUkrainy”, Toronto, 204 p.(inUkr.).
 7. MykolaKravtsiv…, Rodovid: wiki-proekt.Retrievedfromhttp://uk.rodovid.org/wk/Zapys:735034#_ref-0.(inUkr.).
 8. OlenaBohachevska (Kravtsiv)…, Rodovid: wiki-proekt. Retrievedfromhttp://uk.rodovid.org/wk/Zapys:735035.(inUkr.).
 9. [Povidomlenniaredaktsii] (1937), Naperedodni,Lviv, no. 1.(inUkr.).
 10. R., K. (1985), BohdanKravtsiv,Svoboda,Jersey City; NewYork,no. 218.(inUkr.).
 11. Revizii y areshtuvannia v Lopatynshchyni, pov. Radekhiv (1933),Dilo,no. 276.(inUkr.).
 12. UkrainskichasopysyLvova 1848—1939 rr.(2003): ist.-bibliohr. doslidzh.: u 3 t.,Lviv, vol. 3, kn. 2: 1929—1939 rr., 928 p.(inUkr.).
 13. Ustnyiispytzrilosty… (1930),Dilo,no. 123.(inUkr.).