Українська English

Lytvyn Oksana, Holubinka Nadiia

The magazine “Ridna Mova” and its role in preserving ethno-national identity of  Ukrainians in Poland

Abstract: The article is devoted to the periodical Ukrainian-language publication «Ridna Mova», which is published in the Republic of Poland and whose task is to establish effective cooperation between the Ukrainians of Poland and Ukraine. By providing scientific, methodological and educational materials on the Ukrainian language, history and culture, the journal promotes the formation and preservation of ethno-national identity of Ukrainians abroad.
Keywords: «Ridna Mova» magazine, ethno-national identity, Ukrainian language, Ukraine, Poland.

Full text


References:

  1. Zhyvotko, A. (1994), Istoria ukrainskoi presy. Lybid, Kyiv, 446pp. (in Ukr.).
  2. Kryvonosiuk, P. (1935), Dlia odnoho narodu — odna naukova terminolohiia, Ridna Mova, 1935, no.11. pp.493, 494. (in Ukr.).
  3. Lietskin, М. (2014), Misiachnyk Ivana Ohiienka «Ridna Mova» v ukrainskomu literaturnomu protsesi 30-kh rokiv XX st., Ukrainskyi informatsiinyi prostir, no.2. pp.109—116. (in Ukr.).
  4. Morhuniuk, V. (2005), Zastandartyzovani pravyla dilovoho ta naukovoho styliv, Ridna Mova, no.5, pp.16—24. (in Ukr.).
  5. Ohienko, I. (Mytropolyt Ilarion) (2001), Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy, uporiad. M.S.Tymoshyk, Nasha kultura, Kyiv, 440 pp. (in Ukr.).
  6. Pentyliuk, M. (2009), Vykhovuiemo chuttia movy (deshcho pro zasoby mylozvuchnosti), Ridna Mova, no.11, pp.19—24. (in Ukr.).
  7. Sverstiuk, Ye. (2007), Dukhovni dzerela ukrainskoi literatury, Ridna Mova, no.8, pp.4—14. (in Ukr.).
  8. Syrnyk, M. Kolonka redaktora, Ridna Mova. kviten 2018. Retrieved from URL: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/ (in Ukr.).
  9. Skurativskyi, L. (2009), Pytannia dukhovnosti yak filosofska ta metodychna problema, Ridna Mova, no.11, pp.27—31. (in Ukr.).