Українська English

Larysa Kupchynska, Researcher of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv Research Institute for Library’s Art Resources

Greek Catholic theological seminary in Lviv and Yuriy Glogovsky

Abstract:

Taking into account the actual problems of time, the article presents materials related to the history of the architectural complex of the Greek Catholic theological seminary in Lviv. The research is based on the works of famous Ukrainian and Polish scholars, archival documents, maps of Lviv and graphic works of graphic artists of the nineteenth century which are stored primarily in the funds of the Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk. The plans of the side building of the Greek Catholic Seminary in Lviv is introduced in a scientific revolution with rooms for the economist, cook and services, which was prepared by a well-known in Galicia builder of the first half of the nineteenth century — Yuriy Glogovsky in 1826 and 1828. Today they is located in the Central State Historical Archives of Lviv city. The plans best reflects the part of the interior of a seminar house which today has very little information. Being the only known source of this kind, the documents is analyzed in details. The article separately gives the reason for their appearance. In addition, all the premises that underwent reorganization over a period of two years were examined in detail. This made it possible to show the needs of those for whom they were intended, the general direction and nature of the work of the Construction Directorate. It was emphasized that the legacy of Y. Glogovsky is a powerful base for studying the architecture of Lviv in the first half of the nineteenth century, her history.

Keywords: Lviv, Greek Catholic theological seminary, constructor Yuriy Glogovsky, architecture, plans of the seminar house, history.

Full text


References

 1. Androkhovych A. (1936). Istoriya hr.-kat. Generalnoyi Dukhovnoyi Semynariyi u Lvovi 1783–1810. Pratsi hr.-kat. Bohoslovskoyi Akademiyi u Lvovi. Hreko-katolytska dukhovna semynariya u Lvovi, materiyaly i rozvidky zibrav o. prof. dr. Yosyf Slipyy. Biblos, Lviv, T. III, ch. II. pp. 61-505. (in Ukr.).
 2. Androkhovych A. Lvivske «Studium Ruthenum». Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka. Z drukarni Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka, Lviv, 1921. T. 131. pp. 123-195; 1922. T. 132. pp. 185-217; 1925. T. 136/137. pp. 43-105; 1927. T. 146. pp. 33-118; 1929. T. 150. pp. 1-80. (in Ukr.).
 3. V. z S. [Chernetskyy V.]. Zhadky yz semynarskoho zhytya u Lvovi. Dilo. L’viv, 1888. chys. 72 (30 mart. (11 tsvit.). p. 1; chys. 73 (31 mart. (12 tsvit.). pp. 1, 2; chys. 75 (3 (15 tsvit.). pp. 1, 2; chys. 76 (5 (17 tsvit.). pp. 1, 2; chys. 78 (7 (19 tsvit.). pp. 1, 2; chys. 79 (8 (20 tsvit.). pp. 1, 2; chys. 81 (10 (22 tsvit.). p. 1; chys. 82 (12 (26 tsvit.). pp. 1, 2; chys. 84 (14 (28 tsvit.). p. 1; chys. 85 (15 (29 tsvit.). pp. 1, 2; chys. 87 (17 (29 tsvit.). p. 1; chys. 93 (28 tsvit. (10 maya). pp. 1, 2; chys. 100 (5 (17) maya). pp. 1, 2; chys. 102 (7 (19) maya). pp. 1, 2; chys. 166 (27 lyp. (8 serp.). p. 1; chys. 282 (22 hrud. (3 sich.). p. 1; chys. 286 (29 hrud. (10 sich.). pp. 1, 2. (in Ukr.).
 4. Vuytsyk V. (1994). Materialy konkursu na krashchyy proekt vidbudovy tserkvy sv. Dukha pry hreko-katolyts’kiy dukhovniy seminariyi u Lvovi v 1942 rotsi. Ukrayinske sakralne mystetstvo: tradytsiyi, suchasnist, perspektyvy: materialy mizhnar. nauk. konf. (Lviv, 4-5 trav. 1993 r.), Vidp. za vypusk Volodymyr Badyak. Svichado, Lviv, pp. 157-161. (in Ukr.).
 5. Glogovskyy Yu. Plan bokovoho budynku Hreko-katolytskoyi seminariyi u Lvovi z kimnatamy dlya ekonoma, kukhara i sluzhby vid 23 lyutoho 1826 r. TSDIA Ukrayiny u Lvovi, F. 726 (Kolektsiya planiv shkil, tserkov, likaren, tyurem ta inshykh derzhavnykh i pryvatnykh budynkiv na terytoriyi Halychyny), op. 1, spr. 363 (Plan bichnoho budynku hreko-katolytskoyi seminariyi u Lvovi z kvartyramy dlya rakhivnyka, kukhara i sluzhby vid 1826 r.), fol. 1. (in Ukr.).
 6. Glogovskyy Yu. Plan bokovoho budynku Hreko-katolytskoyi seminariyi u Lvovi z kimnatamy dlya ekonoma, kukhara i sluzhby vid 30 chervnya 1828 r. TSDIA Ukrayiny u Lvovi, F. 726 (Kolektsiya planiv shkil, tserkov, likaren, tyurem ta inshykh derzhavnykh i pryvatnykh budynkiv na terytoriyi Halychyny), op. 1. spr. 363 (Plan bichnoho budynku hreko-katolytskoyi seminariyi u Lvovi z kvartyramy dlya rakhivnyka, kukhara i sluzhby vid 1826 r.), fol. 2. (in Ukr.).
 7. Zayava pro zaborhovanist vid bereznya 1826 r. TSDIA Ukrayiny u Lvovi, F. 146 (Halytske namisnytstvo), op. 7, sp. 1620 (Kvartalni zvity Dyrektsiyi tsyvilnoho budivnytstva pro stan dilovodstva za IV kvartal 1825 r. I I kvartal 1826 r.), fol. 21, 22. (in Ukr.).
 8. Krypyakevych I. (1935). Davnya topohrafiya hr.-kat. Dukhovnoyi Semynariyi u Lvovi. Pratsi hr.-kat. Bohoslovskoyi Akademiyi u Lvovi. Hrekokatolytska dukhovna semynariya u Lvovi, materiyaly i rozvidky zibrav o. prof. dr. Yosyf Slipyy. Biblos, Lviv, T. I/II, ch. I. pp. 215-231. (in Ukr.).
 9. Krypyakevych I. (1932). Istorychni prokhody po Lvovu (Z bahatma ilyustratsiyamy). nakladom Tovarystva «Prosvita», Lviv, 168 p., il. (in Ukr.).
 10. Krypyakevych I. (1907). Lvivska Rus v pershiy polovynyi XVI viku. Z drukarnyi Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka, Lviv, 102 p. (in Ukr.).
 11. Krypyakevych I. (1906). Rusyny vlastyteli u Lvovi v pershiy pol. XVI v. Naukovyy Zbirnyk prysvyachenyy profesorovy Mykhaylovy Hrushevskomu uchenykamy y prykhylnykamy z nahody yoho desyatylyitnoyi naukovoyi pratsyi v Halychynyi (1894–1904). Z drukarnyi Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka, Lviv, pp. 219-236. (in Ukr.).
 12. Krypyakevych I. (2000). Davnya topohrafiya hreko-katolytskoyi Dukhovnoyi Semynariyi u Lvovi: frahmenty z publikatsiyi, do druku podav O. V. Halytska Brama. Lviv, no. 6 (66): Tserkva Sv. Dukha u Lvovi. p. 13, il. (in Ukr.).
 13. Krypyakevych I. (2008). Davnya topohrafiya hreko-katolytskoyi dukhovnoyi seminariyi u Lvovi. Visnyk NTSH. Lviv, Chys. 39: Zyma-Vesna. pp. 17, 18, il. (in Ukr.).
 14. Melnyk I. (2012). Halytske peredmistya ta pivdenno-skhidni okolytsi Korolivskoho stolychnoho mista Lvova. Apriori, Lviv, 352 p., 555 il. (in Ukr.).
 15. Nadraga O. (1935). Pravna dolya realnosty hr.-kat. Dukhovnoyi Semynariyi u Lvovi. Pratsi hr.-kat. Bohoslovskoyi Akademiyi u Lvovi. Hrekokatolytska Dukhovna Semynariya u Lvovi, materiyaly i rozvidky zibrav o. prof. dr. Yosyf Slipyy. Biblos, Lviv, T. I/II, ch. I. pp. 233-243, il. (in Ukr.).
 16. Sichynskyy V. (1936). Tserkva hr.-kat. Dukhovnoyi Semynariyi u Lvovi. Pratsi hr.-kat. Bohoslovskoyi Akademiyi u Lvovi. Hreko-katolytska Dukhovna Semynariya u Lvovi, materiyaly i rozvidky zibrav o. prof. dr. Yosyf Slipyy. Biblos, Lviv, T. III, ch. II. pp. 13-21, il. (in Ukr.).
 17. Studynskyy K. (1916). Lvivska dukhovna Semynariya v chasakh Markiyana Shashkevycha (1829–1843). Z drukarnyi Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka, Lviv, CCLX + 416 p. (in Ukr.).
 18. Lubkivskyy R. (peredm.), Kornyeyeva H., Kostyuk S. (uklad.). (2002). Yuviley Markiyana Shashkevycha v muzeyakh Lvivskoyi halereyi mystetstv. Prostir M, Lviv, 224 p., il. (in Ukr.).
 19. Barącz S. (1861). Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce: w 2 t. W drukarni Zakładu narodowego imienia Ossolińskich, Lwów, T. II. 530 p. (in Pol.).
 20. Czerner O. Lwów na dawnej rycinie i planie. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław; Warszawa; Kraków, 1997. 133 p., 269 il. (in Pol.).
 21. Janusz B. (1928). Zabytki architektury Lwowa. Lwów dawny i dzisiejszy. nakładem wydawnictwa «MAR», Lwów: pp. 7-49, il. (in Pol.).
 22. Mańkowski T. (1974). Dawny Lwów: Jego sztuka i kultura artystyczna. nakładem Fundacji Lanckorońskich i Polskiej fundacji kulturalnej, London, 422 p., il. (in Pol.).
 23. Plan der Stadt Lemberg samt ihren Vorstädted, Lith. bei J. Trentsensky in Wien. Wien, 1829. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrayiny imeni V. Stefanyka, kabinet kartohrafiyi. (in Germ.).