Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-2-3
Nadiia Kulesha
Candidate of Philological Sciences, Senior Research Fellow
Vasyl Stefanyk National Scientifi c Library of Ukraine in Lviv
(Lviv, Ukraine)
TO THE HISTORIOGRAPHY OF PRESS STUDIES: CONTRIBUTION OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR PRESS STUDIES

The scientific output of the staff of the Scientific Research Institute of Press Studies of the Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv is considered as an important component of the historiography of press studies, the scientific publications of the institution are characterized and systematized, the main topics of the researched problems are determined, the importance of the scientific publications of the Institute in the field of studying the history of the Ukrainian press is emphasized. It is accentuated that the team of the Research Institute of Press Studies for the first time researched a layer of the Ukrainian press that had not been studied before due to historical circumstances, and the successful result of which were dissertations and monographic works, historical and bibliographic studies, various thematic indexes, collections of scientific works, materials of scientific conferences, etc. The necessity of further processing of the Institute’s scientific publications for the analysis and systematization of the content of collective collections, highlighting the topics of articles on the history of the press and journalism is emphasized.
Keywords: Research Institute for Press Studies, historiography, press history, press, press studies.

Full text


References
1. Antoniuk, N. V. (1997). Ukrainske kulturne zhyttia v «Heneralnii Hubernii» (1939–1944 rr.): za materialamy periodychnoi presy [Ukrainian cultural life in the «General Governorate» (1939–1944): according to the materials of the periodical press], Lviv, 232 (in Ukr.).
2. Brailian, N. Prykhovani imena: slovnyk psevdonimiv ta kryptonimiv ukrainskykh avtoriv XIX–XXI st.: rukopys [Hidden names: a dictionary of pseudonyms and cryptonyms of Ukrainian authors of the 19th-21st centuries: manuscript] (in Ukr.).
3. Vishka, O. (2002). Presa ukrainskoi emihratsii u Polshchi, 1920–1939: ist.-bibliohr. doslidzh. [Press of the Ukrainian emigration in Poland, 1920–1939: hist.-bibliogr. research], Lviv, 479 (in Ukr.).
4. Habor, V. (2003). Ukrainski chasopysy Uzhhoroda (1867–1944 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh. [Ukrainian periodicals of Uzhgorod (1867–1944): hist.-bibliogr. research], Lviv, 564 (in Ukr.).
5. Halushko, M. (2001). Ukrainski chasopysy Stanislava (1879–1944 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh. [Ukrainian periodicals of Stanislav (1879–1944): hist.-bibliogr. research], Lviv, 304 (in Ukr.).
6. Halushko, M. (2008). Ukrainski chasopysy Ternopolia i Ternopilshchyny (1886–1944 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh. [Ukrainian periodicals of Ternopil and Ternopil region (1886–1944): hist.-bibliogr. research], Lviv, 352 (in Ukr.).
7. Hlaholiuk, V. P. (2007, 2008). Ukrainska presa Pokuttia yak dzherelo vyvchennia suspilno-politychnoho zhyttia kraiu 20–30-kh rr. XX st.: monohrafiia. [Ukrainian Pokuttia’s press as a source of study of the social and political life of the region in the 20s and 30s of the 20th century: a monograph], Lviv; Kyiv: «Prosvita», 224 (in Ukr.).
8. Deneka, O. I. (2006). Ukrainska emihratsiina presa u Frantsii 20–30-kh rr. XX st.: Stanovlennia, rozvytok, problematyka: avtoref. dys. … kand. filol. nauk. [The Ukrainian emigre press in France in the 20s and 30s of the 20th century: Formation, development, problems: autoref. thesis … candidate philol. of science], Lviv, 20 (in Ukr.).
9. Drozdovska, O. (2001). Ukrainski chasopysy povitovykh mist Halychyny (1865–1939 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh. [Ukrainian periodicals of the county towns of Galicia (1865–1939): hist.-bibliogr. research], Lviv, 364 (in Ukr.).
10. Zaichenko, I. V. (2002). Problemy ukrainskoi natsionalnoi shkoly u presi druhoi polovyny XIX – pochatku XX st.) [Problems of the Ukrainian national school in the press of the second half of the 19th – beginning of the 20th century], Lviv, 342 (in Ukr.).
11. (1994–2021). Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho tsentru periodyky, Lviv, 1994, (1), 294; 1995, (2), 424; 1997, (3/4), 464; 1998, (5), 506; 1999, (6), 552; 2000, (7), 596; 2000, (8), 476; 2001, (9), 648; 2002, (10), 560; 2003, (11), 888; 2004, (12), 512; 2005, (13), 636; 2006, (14), 556; 2007, (15), 472; 2008, 1(16), 520; 2009, 1(17), 640; 2010, 2(18), 600; Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, 2011, 1(19), 500; 2012, 2(20), 456; 2013, 3(21), 616; 2014, 4(22), 608; 2015, 5(23), 652; 2016, 6(24), 464; 2017, 7(25), 496; 2018, 8(26), 388; 2019, 9(27), 444; 2020, 10(28), 400; 2021, 11(29), 392 (in Ukr.).
12. Kachkan, V. A. (2000). Khai sviatytsia imia tvoie: Istoriia ukrainskoi literatury i kultury v personaliiakh (XIX – persha polovyna XX st.) [Hallowed be your name: History of Ukrainian literature and culture in personalities (19th – first half of the 20th centuries)], Lviv, (4), 368 (in Ukr.).
13. Kachkan, V. A. (2002, 2004). Khai sviatytsia imia tvoie: Istoriia ukrainskoi literatury i kultury v personaliiakh (XIX–XX st.) [Hallowed be your name: History of Ukrainian literature and culture in personalities (XIX–XX centuries)], Lviv, 2002, (5), 472; 2004, (6, 7), 718: il. (in Ukr.).
14. Kovpak, V. O. (2008). Ukrainska sportyvna periodyka Halychyny 20–30-kh rr. XX st.: monohrafiia [Ukrainian sports periodicals of Galicia in the 20s and 30s of the 20th century: a monograph], Lviv, 236 (in Ukr.).
15. Komarytsia, M. (1997). Zhurnal «Dzvony» (1931–1939): systemat. pokazhch. zmistu [The journal Dzvony (1931–1939): systematic. index content], Lviv, 217 (in Ukr.).
16. Komarytsia, M. (2007). Ukrainska «katolytska krytyka»: fenomen 20–30-kh rr. XX st. [Ukrainian «Catholic criticism»: a phenomenon of the 20s and 30s of the 20th century], Lviv, 328 (in Ukr.).
17. Kulesha, N. (2009). Ukrainska presa v Nimechchyni 1919–1945 rr.: formuvannia i funktsionuvannia: monohrafiia [Ukrainian press in Germany 1919–1945: formation and functioning: monograph], Lviv, 344 (in Ukr.).
18. Kurylyshyn, K. (2007). Ukrainska lehalna presa periodu nimetskoi okupatsii (1939–1944 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh.: u 2 t. [Ukrainian legal press during the period of German occupation (1939–1944): hist.-bibliogr. research; in 2 vol.], Lviv, (1: A–M), 640; (2: N–Ia), 592 (in Ukr.).
19. Kurylyshyn, K. (2010). Ukrainske zhyttia v umovakh nimetskoi okupatsii (1939–1944 rr.): za materialamy ukrainomovnoi lehalnoi presy [Ukrainian life under German occupation (1939–1944): according to the materials of the Ukrainian-language legal press], Lviv, 328 (in Ukr.).
20. Kurylyshyn, K. (2013). Chasopys «Halychanyn» (Lviv, 1893–1913 rr.): materialy do biobibliohrafistyky [The newspaper Halychanyn (Lviv, 1893–1913): materials for biobibliography], Drohobych: Kolo, 698 (in Ukr.).
21. Kurylyshyn, K. (2015–2022). Chasopys «Dilo» (Lviv, 1880–1939 rr.): materialy do biobibliohrafistyky [Dilo newspaper (Lviv, 1880–1939): materials for biobibliography], Drohobych: Kolo, 2015, (1: 1880–1889 rr.), 640; 2016, (2: 1890–1894 rr.), 607; 2017, (3: 1895–1899 rr.), 712; 2018, (4: 1900–1904 rr.), 822; 2019, (5: 1905–1909 rr.), 766; 2020, (6: 1910–1913 rr.), 696; 2022, (7: 1914–1923 rr.), 794 (in Ukr.).
22. Martyniuk, M. (1998). Ukrainski periodychni vydannia Zakhidnoi Ukrainy, krain Tsentralnoi ta Zakhidnoi Yevropy (1914–1939 rr.): materialy do bibliohr. [Ukrainian periodicals of Western Ukraine, the countries of Central and Western Europe (1914–1939): materials for the bibliography], Lviv, 298 (in Ukr.).
23. Mykhailyn, I. L. (2010.). Narys istorii ukrainskoho zhurnalistykoznavstva [Essay on the history of Ukrainian journalism], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Ser.: Sotsialni komunikatsii, (903, 2), 61–84 (in Ukr.).
24. Mykhailyn, I. L. (2011). Osnovy zhurnalistyky: pidruchnyk [Fundamentals of journalism: a textbook], 5-te vyd. pererob. ta dop., Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 496 (in Ukr.).
25. Miliasevych, I. (2004). Periodychni vydannia Volynskoi hubernii XIX – pochatku XX st.: ist.-bibliohr. doslidzh. [Periodicals of the Volyn province of the 19th – early 20th centuries: hist.-bibliogr. research], Lviv, 376 (in Ukr.).
26. (2003). Naukovo-doslidnyi tsentr periodyky (1993–2003 rr.): u 2 t. [Scientific Research Center of Periodicals (1993–2003): in 2 vols.], Lviv, (1: Naukova diialnist: pokazhch. vydan. [Scientific activity: index. publications]), 332; (2: Postati: biobibliohr. pokazhch. [Figures: biobibliogr. index]), 676 (in Ukr.).
27. Nechytaliuk, M. F. (1993). Metodolohichni problemy istoryko-zhurnalistskykh doslidzhen [Methodological problems of historical and journalistic research], Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist: tezy dop. i povidom. Vseukr. nauk.-teoret. konf. (9–10 hrud. 1993 r.), Lviv, 17–22 (in Ukr.).
28. Pavliuk, I. (2001). Ukrainska lehalna presa Volyni, Polissia, Kholmshchyny ta Pidliashshia 1917–1939, 1941–1944 rr. [Ukrainian legal press of Volhynia, Polissia, Kholmschyna and Podlasie 1917–1939, 1941–1944], Lviv: Kameniar. 286 (in Ukr.).
29. Pavliuk, I. (1997). Ukrainski chasopysy Volyni, Polissia, Kholmshchyny ta Pidliashshia (1917–1939 rr.): anot. pokazhch. [Ukrainian magazines of Volhynia, Polissia, Kholmshchyna and Pidlyaschya (1917–1939): annotation. index], Lviv; Lutsk: Nadstyria, 180 (in Ukr.).
30. (1998–2003). Periodyka Zakhidnoi Ukrainy 20–30-kh rr. XX st.: materialy do bibliohr.: u 5 t. [Periodicals of Western Ukraine of the 20s-30s of the 20th century: materials for the bibliography: in 5 vol.], Lviv, 1998, (1), 320; 1999, (2), 360; 2000, (3), 314; 2001, (4), 324; 2003, (5), 386 (in Ukr.).
31. (1995). Periodychni vydannia Katerynoslava ta Katerynoslavskoi hubernii (1838–1917 rr.): spysok [Periodicals of Katerynoslav and the Katerynoslav province (1838–1917): list] / uklad. N. M. Sydorenko ta in., Lviv; Kyiv, 153 (in Ukr.).
32. (1999). Periodychni vydannia Podilskoi hubernii (1838–1917 rr.): pokazhchyk [Periodicals of the Podilsk Province (1838–1917): index] / uklad. N. Sydorenko ta in., Lviv; Kyiv, 68 (in Ukr.).
33. (1996). Periodychni vydannia Poltavy ta Poltavskoi hubernii (1838–1917 rr.): spysok [Periodicals of Poltava and Poltava Province (1838–1917): list] / uporiad. N. M. Sydorenko ta in., Lviv; Kyiv, 126 (in Ukr.).
34. (2022). Presoznavstvo / Press Studies, Lviv, (1), 244 (in Ukr.).
35. Romaniuk, M. (2022). «Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva» (1994–2021 rr.) yak dzherelo vyvchennia istorii presy [«Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva» (1994–2021) as source studying the history of the press], Presoznavstvo / Press Studies, Lviv, (1), 3–13 (in Ukr.).
36. Romaniuk, M. (2002). Na shliakhu do stvorennia repertuaru ukrainskoi periodyky (Naukovo-doslidnomu tsentru periodyky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy – 9 rokiv) [On the way to creating a repertoire of Ukrainian periodicals (Research and Research Center of Periodicals of the V. Stefanyk Lviv Scientific Library of the National Academy of Sciences of Ukraine – 9 years)], Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist: dop. ta povidoml. siomoi Vseukr. nauk.-teoret. konf., 17–18 trav. 2002 r., Lviv, 3–24 (in Ukr.).
37. Romaniuk, M. (2007). Ukrainska presa XIX–XX st. yak naratyvne istorychne dzherelo [Ukrainian press of the 19th–20th centuries as a narrative historical source], Ukrainska presa v Ukraini ta sviti XIX–XX st.: ist.-bibliohr. doslidzh., Lviv: Oriiana-Nova, (1: 1812–1990 rr.), 3–56 (in Ukr.).
38. Romaniuk, M. (2000). Ukrainske presoznavstvo na porozi XXI stolittia [Ukrainian journalism at the threshold of the 21st century], Lviv, 110 (in Ukr.).
39. Romaniuk, M. M., Halushko, M. V. (1994). Skhema povnoho bibliohrafichnoho opysu periodychnykh vydan [Scheme of a complete bibliographic description of periodicals], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho tsentru periodyky, Lviv, (1), 271–290 (in Ukr.).
40. Romaniuk, M. M., Halushko, M. V. (1996). Ukrainski chasopysy Kolomyi (1865–1994 rr.) [Ukrainian periodicals of Kolomyia (1865–1994)], Lviv, 238 (in Ukr.).
41. Romaniuk, M. M. (1993). Istoriia ukrainskoi presy: problemy periodyzatsii [History of Ukrainian press: problems of periodization], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho tsentru periodyky, Lviv, (1), 6–14 (in Ukr.).
42. Romaniuk, M. M. (2013). Naukovo-doslidnyi instytut presoznavstva: dvadtsiat rokiv formuvannia repertuaru ukrainskoi periodyky XIX – pochatku XX st. [Research Institute of Press Studies: twenty years of formation of the repertoire of Ukrainian periodicals of the 19th – early 21st centuries], Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist: dop. ta povidoml. 11-oi Vseukr. nauk.-teoret. konf., Lviv, 29–30 lystop. 2013 r., Lviv, 3–10 (in Ukr.).
43. Romaniuk, M. M. (1998). Ukrainska presa Pivnichnoi Bukovyny (1870–1918 rr.) [The Ukrainian press of Northern Bukovyna (1870–1918)], Lviv, 200 (in Ukr.).
44. Romaniuk, M. M. (1996). Ukrainska presa Pivnichnoi Bukovyny (1918–1940 rr.) [The Ukrainian press of Northern Bukovyna (1918–1940)], Lviv: Feniks, 196 (in Ukr.).
45. Romaniuk, M. M. (2000). Ukrainska presa Pivnichnoi Bukovyny yak dzherelo vyvchennia suspilno-politychnoho zhyttia kraiu (1870–1940 rr.) [The Ukrainian press of Northern Bukovyna as a source of studying the social and political life of the region (1870–1940)], Lviv: Feniks, 588 (in Ukr.).
46. Romaniuk, M. M. (2002). Ukrainske presoznavstvo yak spetsialna istorychna dystsyplina: do postanovky problemy [Ukrainian press studies as a special historical discipline: before the problem statement], Polihrafiia i vydavnycha sprava, Lviv, (39), 9–19 (in Ukr.).
47. Romaniuk, R. M. (2012). Publitsystychna y redaktorska diialnist Osypa Makoveia: suspilni ta fakhovi vyklyky [Journalistic and editorial activity of Osip Makovey: social and professional challenges]: avtoref. dys. … kand. nauk iz sots. komunikatsii: 27.00.04, Zaporizhzhia, 20 (in Ukr.).
48. Romaniuk, S. (2009). Oleksandr Barvinskyi – publitsyst, redaktor, vydavets: monohrafiia [Oleksandr Barvinskyi – publicist, editor, publisher: monograph], Lviv, 376 (in Ukr.).
49. Savka, M. (2002). Ukrainska emihratsiina presa u Chekhoslovatskii Respublitsi (20–30-ti rr. XX st.): ist.-bibliohr. doslidzh. [Ukrainian emigration press in the Czechoslovak Republic (20-30s of XX century): hist.-bibliogr. research], Lviv, 308 (in Ukr.).
50. Sereda, O. (2022). U poloni artu: ukrainska mystetska presa Halychyny mizhvoiennoho period: monohrafiia [Captive of art: the Ukrainian art press of Galicia in the interwar period: monograph], Lviv, 364 (in Ukr.).
51. Snitsarchuk, L. (2009). Ukrainska presa Halychyny (1919–1939 rr.) i zhurnalistykoznavchyi dyskurs: monohrafiia [Ukrainian press of Halychyna (1919–1939) and journalistic discourse: monograph], Lviv, 416 (in Ukr.).
52. Snitsarchuk, L. V. (2001). Ukrainska satyrychno-humorystychna presa Halychyny 20–30-kh rr.: istoryko-funktsionalnyi aspekt ta interpretatsiini osoblyvosti [The Ukrainian satirical and humorous press of Galicia in the 20s and 30s: historical and functional aspect and interpretive features], Lviv, 240 (in Ukr.).
53. (1994–2013). Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: materialy do entsyklop. slov. [Ukrainian journalism in names: materials for the encyclopedia dictionary], Lviv, 1994, (1), 234; 1995, (2), 338; 1996, (3), 424; 1997, (4), 352; 1998, (5), 410; 1999, (6), 472; 2000, (7), 485; 2001, (8), 414; 2002, (9), 436; 2003, (10), 588; 2004, (11), 566; 2005, (12), 616; 2006, (13), 520; 2007, (14), 396; 2008, (15), 388; 2009, (16), 320; 2010, (17), 386; 2011, (18), 468; 2012, (19), 380; 2013, (20), 576 (in Ukr.).
54. (1993–2018). Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist [Ukrainian periodicals: history and modernity]: dop. ta povidoml. … Vseukr. nauk.-teoret. konf. …, Lviv, 1993, 272; Lviv; Zhytomyr, 1994, 212; Lviv, 1995, 292; 1997, 295; 1999, 600; 2000, 560; 2002, 740; 2003, 988; 2005, 676; 2008, 776; 2013, 604; 2018, 434 (in Ukr.).
55. (1999, 2002). Ukrainska presa: khrestomatiia [Ukrainian press: anthology] / za red., uporiadkuv., red. tekstiv, prym. ta komentari M. F. Nechytaliuka, Lviv, 1999, (1: Presa Skhidnoi Ukrainy 60-kh rokiv XIX st. [The press of Eastern Ukraine in the 60s of the XIX century]), 520; 2002, (2: Presa Halychyny 60-kh rokiv XIX st. [The press of Halychyna in the 60s of the 19th century]), 732 (in Ukr.).
56. (2006–2022). Ukrainska presa v Ukraini ta sviti XIX–XX st.: ist.-bibliohr. doslidzh. [The Ukrainian press in Ukraine and the world of the 19th–20th centuries: hist.-bibliogr. research], Lviv, 2006, (1: 1816–1890 rr.), 560; 2009, (2: 1891–1905 rr.), 480; 2011, (3: 1906–1910 rr.), 496; 2014, (4: 1911–1916 rr.), 568; 2019, (5: 1917 r.), 672; 2020, (6: 1918 r.), 776; 2022, (7: 1919 r.), 800 (in Ukr.).
57. (1996). Ukrainski periodychni vydannia dlia zhinok v Halychyni (1853–1939 rr.): anot. kat. [Ukrainian periodicals for women in Galicia (1853–1939): annotations catalog] / uklad. V. A. Peredyrii, Lviv: Nauk. vydav. pidpryiemstvo «Meta», 191 (in Ukr.).
58. (2001–2003). Ukrainski chasopysy Lvova: ist.-bibliohr. doslidzh.: u 3 t., 4 kn. [Ukrainian magazines of Lviv: hist.-bibliogr. research: in 3 vol., 4 books], Lviv: Svit, 2001, (1: 1848–1900 rr.), 744; 2002, (2: 1901–1919 rr.), 692; 2003, (3, 1: 1920–1928 rr.), 912; 2003, (3, 2: 1929–1939 rr.), 928 (in Ukr.).
59. Shapoval, Yu. H. (1999). «Dilo» (1880–1939 rr.): Postup ukrainskoi suspilnoi dumky [Dilo (1880–1939): Progress of Ukrainian social thought], Lviv, 384 (in Ukr.).
60. Shapoval, Yu. H. (2000). Literaturno-Naukovyi Vistnyk (1898–1932 rr.): Tvorennia derzhavnytskoi ideolohii ukrainstva [Literary and Scientific Herald (1898–1932): Creation of Ukrainian state ideology], Lviv, 352 (in Ukr.).
61. (2020). Ukrainian journalism: history and modernity: [collective monograph], LAP Lambert Academic Publishing (2020-09-23); ISBN-13: 978-620-2-81670-0; ISBN-10: 6202816708, 239.