Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-12

Мирослава Дядюк, завідувач відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. іст. наук

Мова статті — українська

«Архів історії Унії» як інтегральна частина Візантійської бібліотеки й архіву книгозбірні «Студіон»

Анотація:

Розглянуто принципи, організаційні засади та практичну діяльність «Архіву історії Унії», його особливості, шляхи та динаміку комплектування, склад і тематичну палітру архівного та бібліотечного фондів, кадрове питання. Висвітлено ініціативи фондоутворювача «Архіву історії Унії» Митрополита Андрея Шептицького щодо реорганізації та включення фондів до складу архівно-бібліотечного комплексу книгозбірні «Студіон» як інтегральної частини візантійської бібліотеки й архіву.Ключові слова: Українська греко-католицька церква (УГКЦ), Климентій Шептицький, церковно-релігійний комплекс, духовенство, репресії, ліквідація УГКЦ, радянська влада.

Ключові слова: архів, бібліотека, Митрополит Андрей Шептицький, книгозбірня, унія, історичні пам’ятки.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Аввакумов Ю. Візантинізація і реформа: «Східний поворот» митрополита Андрея Шептицького у контексті богословсько-історичних суперечок першої третини ХХ ст. // Ковчег. 2015. Чис. 7. С. 103-147.
 2. Антикваріат і букіністичний магазин Ігля у Львові. Адресна книга замовників літератури та окремі їх листи, 1920–1930-ті рр. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 9: Окремі надходження.Оп. 1. Спр. 165. 214 арк.
 3. Гайова О., Мельник Р. Андрей Шептицький як творець і організатор митрополичого архіву церковної унії: штрихи до діяльності // Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego / pod red.: A. Krochmal i A. Nowak. Przemyśl, 2017. S. 341-350.
 4. Грошові повідомлення, рахунки, векслі, чекові книжки та інші грошові документи, 1902–1937 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 358: Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр, 1865–1944), граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ. Оп. 1. Спр. 101. 460 арк.
 5. Групові фотографії О. Цинкаловського // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 237: Цинкаловський О. – нові надходження.
 6. Гуцаленко Т. Шендрик Іван Захарович // Українська журналістика в іменах: матеріали до енцикл. словника. Львів, 2003. Вип. 10. С.487-493.
 7. Документи (відписи) в справі греко-католицьких церков і їх парохів на Волині, Литві і Білорусії ХVІ–ХІХ ст. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 6: Богословська Академія. Оп. 1. Спр. 244. 164 арк.
 8. Доповідна записка директора бібліотеки Кревецького І. про передачу архіву УНР Шептицькому А., 1939 р. // ЦДІА України у Львові. Ф. 309: Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів. Оп. 1. Спр. 93. 2 арк.
 9. Дядюк М. Роль митрополита Андрея Шептицкого в сбережении духовно-культурного наследия Белоруссии // Библиотека в ХХІ веке: молодежь в науке: материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов / ЦНБ им. Якуба Коласа НАН Беларуси; Белорусский гос. ун-т культуры и искусств; Белорусская библиот. ассоциация), Минск, 26-27 окт. 2017 г. // Репозиторий Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.
 10. Евіденція грошевих доручень з року 1937. Том ІІ // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 6: Богословська Академія. Оп. 1. Спр. 283. 48 арк.
 11. Звіт проф. Шендрика І. Митрополитові Шептицькому про наслідки роботи над комплектуванням архіву, 1932 р. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 825. 6 арк.
 12. Звіти про роботу над упорядкуванням документів митрополичого архіву за 1934–1939 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 819. 103 арк. 366
 13. Звіти, квитанції та інші документи про грошові розрахунки за придбані матеріали для митрополичого архіву, 1925–1939 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 823. 33 арк.
 14. Звіти, листи та інші документи про діяльність археолога Цинкаловського О. над комплектуванням митрополичого архіву, 1931–1939 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1 спр. 824. Арк. 1-56.
 15. Звіти, списки рукописів і друкованих творів, листування та ін. документи про комплектування митрополичого архіву, 1929–1937 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1 Спр. 818. 80 арк.
 16. Інформації, звіти, рахунки та інші документи про витрату коштів Саковичем В., Ольхівським Б. на придбання для митрополичого архіву оригіналів та копій документів і рідкісних книг, 1933–1935 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 826. 17 арк.
 17. Інформація про стан митрополичого архіву та архівної бібліотеки // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 816. 4 арк.
 18. Каталог книг библиотеки украинского товарищества «Студион» и переписка с издательствами «Просвита», «Добрый пастор» и другими по вопросу комплектования библиотеки, 1924–1940 гг. // ДАЛО. Ф. 282: Украинское товарищество «Студион» во Львове. Оп. 1. Спр. 8. 162 арк.
 19. Каталоги книг, протоколи комісії, опис інвентаря та інші документи про передачу бібліотеки «Студіон» у Львові бібліотеці Львівської філії Академії Наук, 1940–1941 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 577: Товариство «Студіон» м. Львів. Оп. 1. Спр. 10. 1154 арк.
 20. Качур І. Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2015. Вип. 7 (23). С. 21-70.
 21. Кметь В. З історії дослідження Львівської єпархії XVI — початку XVII ст. за матеріалами фондів ЦДІАЛ України // Студії АСД. 10 (2003). C. 107-115.
 22. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 1.06.1933 р. до 31.12.1933 р., том VIII // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 857. 99 арк.
 23. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 12.10.1934 р. до 29.10.1935 р., том X // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 859. 100 арк.
 24. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 15.01.1930 р. до 28.07. 930 р., том ІІ // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 852. 77 арк.
 25. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 16.12.1931 р. до 7.12.1932 р., том IV // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 854. 97 арк.
 26. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 20.12.1932 р. до 1.04.1933 р., том VII // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр.856. 100 арк.
 27. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 20.01.1934 р. до 10.10.1934 р., том IX // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 858. 99 арк.
 28. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 22.01.1938 р. до 26.04.1939 р., том XIII // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 862. 199 арк.
 29. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 24.08.1932 р. до 20.12.1932 р., том VI // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 855. 100 арк.
 30. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 28.07.1930 р. до 10.12.1931 р., том ІІІ // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 853. 97 арк.
 31. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 29.01.1929 р. до 15.05.1930 р., том І // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 851. 102 арк.
 32. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 30.10.1935 р. до 16.08.1936 р., том XI // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 860. 95 арк.
 33. Книга реєстрації надходжень до митрополичого архіву за час від 8.09.1936 р. до 22.01.1938 р., том XII // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 861. 199 арк.
 34. Кривенко М. «Літопис монастиря священномученика Йосафата Студійського уставу у Львові» як джерело до вивчення історії книгозбірні «Студіону» (1909–1940) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць. Львів, 2008. Вип. 1 (16). С. 459-478.
 35. Кривенко М. Бібліотека «Студіону» у Львові: переміщення книжкових та рукописних колекцій (1940–1947) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: [зб. наук. праць]. Львів, 2005. Вип. 13. С. 247-267.
 36. Кривенко М. Великий дар великого Митрополита: про книжково-рукописні колекції книгозбірні «Студіону» у Львові // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2015. Вип. 7 (23). С. 71-89.
 37. Кривенко М. О. Книгозбірня «Студіону» у Львові (1909–1940): історія, сучасний стан фонду : автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. 20 с.
 38. Кривенко М. Періодика книгозбірні «Студіону» у Львові (спроба реконструкції) // Збірник праць науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Н.-д. ін-т пресознавства; відп. ред. М. М. Романюк. Львів, 2016. Вип. 6 (24). С. 87-144.
 39. Кривенко М. Роль Ауреліо Пальмієрі у формуванні бібліотеки Андрея Шептицького (на основі листування 1907–1914 рр.) // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2017. Вип. 9 (25). С. 377-398.
 40. Кривенко М. Рукописна збірка бібліотеки «Студіону» у Львові (1909–1940) (за фрагментом каталогу) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2007. Вип. 15. С. 221-241.
 41. Ленцик В. Церковно-археографічна комісія (Львів-Мюнхен) // Український історик (Нью-Йорк). 1997. Чис. 1-4. С. 124-125.
 42. Листи всесоюзного об’єднання «Международная книга — антиквариат» в Москві, науковому товариству ім.Шевченка у Львові про виконання замовлень для митрополичого архіву. Бібліографічний покажчик і антикварний каталог, 1933-1938 // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 821. 60 арк.
 43. Листи до І. Шендрика від різних осіб («А-О»), 1920–1939 рр. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 202: Шендрик І. Оп. 1. Спр. 18. 778 арк.
 44. Листи до І. Шендрика від різних осіб («П-Ю»), 1922–1933 рр. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 202: Шендрик І. Оп. 1. Спр. 19. 373 арк.
 45. Листи Євтимовича Варфоломія і Євтушенка М., 1921–1938 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 369: Шендрик Іван (1879–?), громадський діяч, керівник видавничого відділу Генерального штабу УНР, гімназіальний професор, архівар, заступник голови бібліотечної секції НТШ. Оп. 1. Спр. 10. 75 арк.
 46. Листи І. Шендрика до різних осіб, 1922–1935 рр. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 202: Шендрик І. Оп. 1. Спр. 10. 57 арк.
 47. Листи І. Шпитковського до І. Крип’якевича, 1929 р. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 314 (Крип’якевич І. П.). Оп. 1. Спр. 311. 18 арк.
 48. Листи істориків-дослідників до митрополита Шептицького А. про виявлення документів в архівах Варшави, Вільно, Кракова та ін., 1926–1937 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 837. 167 арк.
 49. Листи Митрополита Андрея Шептицького до Іларіона Свєнціцького. З архіву Національного музею у Львові / упор. Соломія Дяків. Львів: «Укр. технології», 2005. 108 с.
 50. Листи Свєнціцького Іларіона Шептицькому А. з повідомленнями про придбання книжок, ікон, рукописів та ін. експонатів для експозиції музею 1906–1938 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 750: Національний український музей у Львові. Оп. 1. Спр. 4. 151 арк.
 51. Листи Студинського до приватних осіб, представників уряду і духовенства, редакторів видавництв та ін., 1890–1941 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 362: Студинський Кирило (1868–1941), історик мови і літератури, голова НТШ, академік ВУАН. Оп. 1. Спр. 228. 131 арк.
 52. Листи Цинкаловської Раї та Цинкаловського Олександра, 1936–1939 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 369: Шендрик Іван (1879–?), громадський діяч, керівник видавничого відділу Генерального штабу УНР, гімназіальний професор, архівар, заступник голови бібліотечної секції НТШ. Оп. 1. Спр. 34. 130 арк.
 53. Листи, переліки документів, квитанції та інші документи про передачу митрополичим архівом документів і книг українським установам у Львові і Югославії, 1929–1939 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 833. 11 арк.
 54. Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. Львів. від-ня; упоряд. Н. Халак. Київ, 2015. 156 с. (Львівські історичні праці. Джерела; вип. 5).
 55. Листування Шептицького А. з кореспондентами з прізвищами на літери «Ша-Шк», 1905-1939 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 358: Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр, 1865–1944), граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ. Оп. 1. Спр. 372. 321 арк.
 56. Листування, повідомлення, списки літератури та інші документи про комплектування архіву і бібліотеки 1932–1939 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 832. 169 арк.
 57. Літопис монастиря св. Йосафата Студійського ордену у Львові // ЦДІА України у Львові. Ф. 684: Протоігуменат монастирів чина св. Василія Великого у Львові. Оп. 1. Спр. 3298. 18 арк.
 58. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів: зб. док. і матеріалів / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Н.-д. відділ іст. колекцій; упоряд.: Галина Сварник (керівник), Роман Дзюбан, Маргарита Кривенко, Леся Кусий, Володимир Муравський. Львів, 2010. Т. 1 (1939–1945). 620 с.
 59. «Матеріали до підручника з архівознавства» // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 9: Окремі надходження. Оп. 1. Спр. 1563. 78 арк.
 60. Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1941– 1944 рр. / упоряд. Жанна Ковба; наук. ред. Андрій Кравчук. Київ: Дух і Літера, 2003. 313 с.
 61. Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії: в 2 кн. / за ред. Юрія Аввакумова; упоряд.: Ю. Аввакумов і О. Гайова. Львів: Вид-во Українського католицького університету, 2004. Кн. 1: Документи і матеріали, 1899–1917. 923 с. (Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Документи і матеріали, 1899–1944; т. 3).
 62. Митрополичий ординаріат у Львові. Листи до Б. О. Барвінського, 1938 р. Додано: Звіт Б. Барвінського про впорядкування митрополичого архіву, 1938 р. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 11 (Барвінські). Оп. 1. Спр. 5848. 4 арк.
 63. Оглоблин О. Українська церковна історіографія // Студії з історії України. Статті і джерельні матеріяли. Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995. С. 266-283.
 64. Опис архіву, проект передачі, звіти про виконані роботи з перенесення Архіву історії Унії з митрополичих палат до бібліотеки «Студіону» у м. Львів, 1938 р. // ЦДІА України у Львові. Ф. 201: Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів. Оп. 5. Спр. 37. 11 арк.
 65. Переписка с Львовским воеводским управлением, городским староством и магистратом гор. Львова и другими учреждениями по организационным вопросам, 1908–1943 гг. // ДАЛО. Ф. 282: Украинское товарищество «Студион» во Львове. Оп 1. Спр. 2. 82 арк.
 66. Протокол общего собрания украинского религиозного товарищества «Студион» во Львове 4 декабря 1919 г. // ДАЛО. Ф. 282: Украинское товарищество «Студион» во Львове. Оп. 1. Спр. 4. 4 арк.
 67. Протоколы конференций украинского религиозного товарищества «Студион» по вопросу работы архива и библиотеки, 1939–1942 гг. // ДАЛО. Ф. 282: Украинское товарищество «Студион» во Львове. Оп. 1. Спр. 21. 25 арк.
 68. Протоколы общих собраний и заседаний религиозного товарищества «Студион» во Львове за 1919–1941 гг. // ДАЛО. Ф. 282: Украинское товарищество «Студион» во Львове. Оп. 1. Спр. 5. 51 арк.
 69. Скочиляс І. Вступ. «Масові джерела з історії унійної церкви XVI–XVIII століть і перспективи студіювання Києвохристиянської традиції в Україні” // Скочиляс Ігор. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2: Протоколи генеральних візитацій. Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2004. CCVIII + 512 с.
 70. Списки архівних документів-стародруків з анотаціями періоду 17-19 ст. виготовлені в 1935 р. // ЦДІА України у Львові. Ф. 408: Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів. Оп. 1. Спр. 849, 314 арк.
 71. Списки художньої літератури, журналів, підручників, подарованих приватними особами та переданих архівом бібліотеки // ЦДІА України у Львові. Ф. 577: Товариство «Студіон» м. Львів. Оп. 1. Спр. 9. 62 арк.
 72. Список членов религиозного товарищества «Студион» во Львове, 1936 г. // ДАЛО. Ф. 282: Украинское товарищество «Студион» во Львове. Оп. 1. Спр. 18. 4 арк.
 73. Справа про видачу платні упорядникам митрополичого архіву у Львові, 1938–1939 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 409: Центральна адміністрація столових маєтків греко-католицької митрополії у Львові. Оп. 1. Спр. 764. 36 арк.
 74. Статут украинского религиозного товарищества «Студион», 1928–1933 рр. // ДАЛО. Ф. 282: Украинское товарищество «Студион» во Львове. Оп. 1. Спр. 9. 29 арк.
 75. Хроніка монастиря святого Йосафата Студійського Уставу (т. ІІ), 1931–1945 рр. // ЦДІА України Львові. Ф. 684: Протоігуменат монастирів чину св. Василія Великого, м. Львів. Оп. 2. Спр. 85. 152 арк.
 76. Цинкаловський О. Старі Волинські митці і їх дослідники, 1922–1939 рр. (Краків 1970 р.) // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 237: Цинкаловський О. – нові надходження.
 77. Чебан М. Архівна справа в міжвоєнному Львові // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Львів, 2014. Вип. 7. С. 195-207.
 78. Шептицький К. о. Митрополит Андрей і обновлення східньої чернечої традиції // Богословія. 1926. Т. IV, кн. 1/2. С. 150-162.
 79. Шестакова Н. Архів історії Унії 1596 р. у фондах Центрального державного Історичного архіву України у Львові // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів. 2000. Т. 290: Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 86-94.
 80. Шестакова Н. Колекція Архіву Історії Унії у фонді «Греко-Католицька митрополича консисторія у Львові» в ЦДІАЛ України // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2001. Т. 7. С. 61-65.
 81. Шестакова Н. Олександр Цинкаловський та Архів історії унії // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Луцьк, 1998. С. 36-45.
 82. Maciuk O., Hajowa O. Unia Brzeska w dokumentach CPAH We Lwowie // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 4-5 (1997). S. 352-353.